Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,
14 lute­go roz­po­czął się Wiel­ki Post, a z nim akcja ducho­we­go wspar­cia pol­skich misjo­na­rzy„Misjo­narz na Post”. Jak co roku, zapra­sza­my Cię do wzię­cia udzia­łu w tej ini­cja­ty­wie. Dla­cze­go? Wiel­ki Post to czas inten­syw­nej pra­cy dla misjo­na­rzy – muszą odbyć wie­le spo­tkań, spo­wie­dzi czy cho­ciaż­by reko­lek­cji. Nasza modli­twa za nich jest bez­cen­na – trud­no tak napraw­dę zmie­rzyć, jak wie­le może dać.

Wszyst­ko co trze­ba zro­bić to wejść na stro­nę www.misjonarznapost.pl i tam wylo­so­wać swo­je­go misjo­na­rza. Gdy dosta­nie­my jego dane oso­bo­we, może­my zacząć się modlić, pościć bądź ofia­ro­wać swo­je cier­pie­nie w jego lub jej inten­cji. Dla nas to nie­wiel­ki wysi­łek, ale ta modli­twa może zdzia­łać cuda.

Do dzie­ła!

z misyj­nym pozdro­wie­niem,
eki­pa „Misjo­na­rza na Post”,
Zofia Kędzio­ra