Sku­pie­nie Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i wszyst­kich chęt­nych.
W dniach  9 — 11 lute­go 2018 roku spo­tka­li­śmy się na sku­pie­niu Pod­re­gio­nu WKC w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim, pod­czas któ­re­go odby­ła się tak­że wizy­ta­cja Rady Kra­jo­wej WKC. Sło­wo Życia na ten czas brzmia­ło „ Panie dopo­móż mi…”
          W homi­lii Mode­ra­tor WKC ks. Bogu­sław Wit­kow­ski nawią­zał do Sło­wa Życia. Mówił o zdro­wie­niu głu­cho-nie­me­go.

        Usły­sze­li­śmy, że Jezus uli­to­wał się nad czło­wie­kiem potrze­bu­ją­cym pomo­cy, nie ode­słał go. Czło­wiek ten nie mówił, bo nie sły­szał. Podob­nie my – może­my mil­czeć, nie widzieć potrzeb dru­gie­go czło­wie­ka. Może­my nie sły­szeć woła­nia o pomoc.

          Nie nale­ży mil­czeć, kie­dy trze­ba mówić. I odwrot­nie, nie nale­ży mówić, kie­dy trze­ba mil­czeć, np. zacho­wa­nie tajem­ni­cy, dys­kre­cji, ale też słu­chać, gdy ist­nie­je taka potrze­ba. Dobrze jest umieć słu­chać. Bo słu­chać tzn. kochać, słu­cha­jąc zapo­mnieć o sobie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

          Na dru­gi dzień pod­czas Jutrz­ni, ks. Bogu­sław roz­wa­żał: powo­ła­nie i wybór.
Podzie­lił się z nami doświad­cze­niem wła­sne­go powo­ła­nia. Mówił, że zaufał Bogu i pozo­sta­wił Jemu osta­tecz­ną decy­zję. Bóg sam w pro­ce­sie i powo­li potwier­dzał, że chce Księ­dza na tej dro­dze życia.

          W kon­fe­ren­cji usły­sze­li­śmy m. in. rela­cję  Rady Kra­jo­wej w oso­bach ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go i s. Tere­sy Świ­der­skiej z udzia­łu w 20-leciu Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w para­fii Mat­ki Bożej Wspo­mo­że­nia Wier­nych w Klucz­bor­ku.

          W homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­stej Mszy świę­tej, Ksiądz pogłę­bił nastę­pu­ją­ce tema­ty:
Krew Przy­mie­rza… (Wj 24, 3–8)
Krew Ochro­ny… Krew Baran­ka
Krew Pojed­na­nia… (Świe­to Jom Kipur)
Krew Miło­ści…, któ­ra budu­je wspól­no­tę.


Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

        Ksiądz wymie­nił Rany i zra­nie­nia dzi­siej­sze­go świa­ta: woj­ny, dep­ta­nie życia i god­no­ści ludz­kiej, zagro­że­nie życia spo­łecz­ne­go. Nazwał odpo­wiedź  Wspól­no­ty na tę rze­czy­wi­stość ran ludz­ko­ści:
Krew Chry­stu­sa lekar­stwem — krze­wić ducho­wość i żyć nią,
Sło­wo Życia — prze­ży­wa­ne i poda­ro­wa­ne w doświad­cze­niu,
Czy­ny miło­sier­dzia – pój­ście na pery­fe­rie, tam gdzie inni nie chcą.

Trę­do­wa­ty prze­by­wał poza obo­zem,
Grzech jak cho­ro­ba oddzie­la od i Boga i wspól­no­ty, ukry­wa­my się, odczu­wa­my cier­pie­nie: fizycz­ne, Psy­chicz­ne- samot­ność, ducho­we – wąt­pli­wo­ści, czy Bóg ist­nie­je. Dla­cze­go nikt mnie nie kocha itp.

          Przez część dnia obo­wią­zy­wa­ło nas mil­cze­nie — Bóg prze­ma­wia w ciszy…
Spo­tka­li­śmy się też w gru­pach, na roz­wa­ża­niu Pisma Świę­te­go. Nie­któ­rzy uczest­ni­cy byli pierw­szy raz i było to dla nich nowe, cie­ka­we doświad­cze­nie.

          Był tak­że warsz­tat-kon­fe­ren­cja na temat: Poko­ra i Posłu­szeń­stwo pro­wa­dzo­ny przez Ani­ma­tor­kę Kra­jo­wą Tere­sę Świ­der­ską. Było to przed­sta­wie­nie i pogłę­bie­nie szó­ste­go tema­tu for­ma­cyj­ne­go oraz przy­kład spo­so­bu jego przed­sta­wie­nia we Wspól­no­cie. W zeszy­cie nr 3 umiesz­czo­ne są szcze­gó­ło­we wska­zów­ki i mate­ria­ły do pra­cy z gru­pą.
(…)

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

          Była też godzi­na pytań: pyta­nia doty­czy­ły m. in. spo­so­bów życia chrze­ści­jań­skie­go i mał­żeństw nie sakra­men­tal­nych. Ksiądz mówił o nie­moż­li­wo­ści przyj­mo­wa­nia przez nie Komu­nii Świę­tej. Odpo­wie­dzi ks. Bogu­sła­wa zde­cy­do­wa­nie zaprze­cza­ły, jako­by moż­na było przyj­mo­wać Komu­nię Świę­tą, żyjąc w grze­chu cudzo­łó­stwa. Wska­zał też jakie są moż­li­wo­ści życia w bli­sko­ści z Bogiem przez oso­by w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych np. roz­sta­nie się, wstrze­mięź­li­wość od współ­ży­cia — bia­łe mał­żeń­stwa.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

          Posił­ki,  jak zwy­kle sma­ko­wa­ły, a że był spo­ży­wa­ny w ciszy, to jesz­cze bar­dziej mobi­li­zo­wa­ło nas do uważ­ne­go słu­że­nia sobie wza­jem­nie. Po obie­dzie spa­ce­ry odpo­czy­nek ducho­wy, jak kto potra­fił tak sobie radził.
 

          Po kola­cji Była ado­ra­cja, przy­go­to­wa­na przez Die­ce­zję Ełc­ką. Roz­wa­ża­li­śmy Koron­kę do Krwi Chry­stu­sa, a następ­nie ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy – tyl­ko Jezus i ja. Naj­bar­dziej lubię, takie „poga­dan­ki”.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na zakoń­cze­nie sku­pie­nia, tra­dy­cyj­nie mie­li­śmy wymia­nę doświad­czeń. Dzie­li­li­śmy się prze­ży­cia­mi z tego Sku­pie­nia, jak rów­nież z życia Sło­wem Życia w poprzed­nim okre­sie.

Zakoń­czy­li­śmy wspól­ną zupą i roz­je­cha­li­śmy się do domu.

Następ­ne Sku­pie­nie odbę­dzie się  w dniach 9 — 11 mar­ca 2018 roku.

Ser­decz­nie zapra­sza­my chęt­nych i pro­si­my zgła­szać się do 4 mar­ca do Ani­ma­to­rów Para­fial­nych WKC.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

rela­cja: Elż­bie­ta