WIELKI POST — „Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię”
roz­wa­ża­nia pro­wa­dzo­ne przez ks. Fili­pa Pię­tę — Misjo­na­rza Krwi Chry­stu­sa CPPS

Śro­da Popiel­co­wa

I Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

II Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

III Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

IV Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu