Reko­lek­cje week­en­do­we z wizy­tą Rady Kra­jo­wej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i wszyst­kich chęt­nych

  „ROBOTNICY WINNICY PAŃSKIEJ”.

Wybrane Słowo Życia na ten czas to:
„Starajmy się o to ‚co służy sprawie pokoju i wzajemnemu budowaniu‘’

W pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim odby­ły się reko­lek­cje week­en­do­we, któ­re pro­wa­dził Ks. Igna­cy Jaku­biak. Gości­li­śmy też Radę Kra­jo­wą , Ks. Danie­la Mokwę, Cze­sła­wę  Nowak i Jur­ka Der­da­ka ( była to tzw.  wizytacja )

Przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem reko­lek­cji odby­ło się spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych Radą Pod­re­gio­nu: z Mode­ra­to­rem ks. Igna­cym oraz ani­ma­to­ra­mi Jolan­tą i Józefem 

Tema­ta­mi for­ma­cyj­ny­mi  były dwa   z mar­ca „Jeste­śmy zna­kiem poko­ju i pojed­na­nia” — ks. Fili­pa Pię­ty i kwiet­nio­wy — „Przy­bli­żaj­my Kró­le­stwo Boże” — ks. Danie­la Mokwy.

Sło­wo Życia było bar­dzo traf­ne ponie­waż  budo­wa­nie pokój i jed­ność w gru­pie ponad 50 oso­bo­wej (tyle osób było na reko­lek­cjach) to nie łatwa spra­wa . Musi­my naj­pierw  mieć pokój Boży w sobie aby  budo­wa­nie  poko­ju we wspól­no­cie,  rodzi­nie czy też pomię­dzy nami  ! Jeśli mamy pokój, to Kró­le­stwo Boże jest w nas. Takich i wie­le innych mądrych słów mogli­śmy usły­szeć na kon­fe­ren­cji… Był też czas na spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych  z rada kra­jo­wą i radą pod­re­gio­nu ‚oczy­wi­ście przy kawie i cia­stecz­ku. Msze świę­te kon­ce­le­bro­wa­ne, boga­te w treść homi­lie umac­nia­ły  nas ducho­wo. Tra­dy­cyj­nie nie mogło zabrak­nąć noc­nej Ado­ra­cji, oso­bi­ste­go intym­ne­go spo­tka­nia z Bogiem .

Wyda­je się że Wspól­no­ta potra­fi nieść Boży Pokój i przy­bli­żać Kró­le­stwo Boże wszę­dzie tam gdzie się znaj­du­je .Takim widocz­nym zna­kiem że Bóg dzia­ła poprzez nas jest fakt że pod­czas reko­lek­cji wstą­pi­ło 6 osób do Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Miło było też sły­szeć od nowych osób któ­re były pierw­szy raz na naszych reko­lek­cjach, że bar­dzo im się podo­ba­ło, że czu­ło się Bożą obec­ność, miłość i pokój .

Piotr Orze­chow­ski

link do zdjęć od Kasi klik­nij tutaj, od Basi KLIKNIJ TU