Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest Naro­do­wym Dniem Czy­ta­nia Pisma św. i roz­po­czy­na w Koście­le Tydzień Biblij­ny. W tym roku zachę­ca­my do lek­tu­ry Listu św. Paw­ła Apo­sto­ła do Rzy­mian.

Gdzie w Kościele/Wspólnocie na pierw­szym miej­scu jest wier­ność Pismu Świę­te­mu, tam wszyst­ko jest na takim miej­scu, jakie wyzna­czył Jezus Chry­stus — w mocy Ducha Świę­te­goTrze­ba się cie­szyć się tym, że mamy Sło­wo Boże i dzie­lić się tym z inny­mi. W Biblii jest prze­cież prze­pis na życie – zauwa­ża Wio­let­ta Matu­nin z Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nie uBIBLIJNIEni.pl. Mamy róż­ne świę­ta i dla­cze­go nie świę­to­wać obec­no­ści Pana Boga pośród nas w Sło­wie?

Pismo Świę­te sta­raj­my się czy­tać każ­de­go dnia i wsłu­chuj­my się w te sło­wa, któ­re są pisa­ne do nas (do mnie oso­bi­ście). Co one zna­czą dla mnie. Co Pan Bóg chce mi dzi­siaj powie­dzieć? Na co mam w swo­im życiu zwró­cić uwa­gę?  Jak mam postą­pić? Pismo Świę­te jest „dro­go­wska­zem” nie musi­my iść po omac­ku. Ono nas pokie­ru­je, pouczy i popro­wa­dzi.