Reko­lek­cje Ani­ma­to­rów WKC — 27–30.04.2018. w Domu Misyj­nym św. Józe­fa w Swa­rze­wie

dr Doro­ta Dźwig UKSW Gdy­nia

 

 

(Kon­fe­ren­cje dr Doro­ta Dźwig UKSW Gdy­nia)

Temat: Ducho­wość ludzi świec­kich – ciąg dal­szy

 

 

 

 

Pią­tek 27.04.2018. (dzień przy­jaz­du)


18.30 – Kola­cja

19.30 – Kon­fe­ren­cja I — wstęp­na: Ducho­wość ludzi świec­kich — co to zna­czy? Podróż do wła­sne­go wnę­trza-poznać cel dro­gi

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 

 

20.30 – Eucha­ry­stia( Ks. Bogu­sław CPPS)

Sobo­ta 28.04. 2018

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Andrzej CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – Kon­fe­ren­cja II: Zdo­być sie­bie — zasa­dy życia ducho­we­go

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

12.00 – Eucharystia(Ks. Filip CPPS) w koście­le pw. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Swa­rze­wie
                                                                    Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

13.00 – Obiad

15.30 –Kon­fe­ren­cja III: Codzien­ność życia z Chry­stu­sem-rodza­je modli­twy

 

17.00 – Czas w mil­cze­niu

18.00 – Nieszpory(Ks. Andrzej CPPS)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) Ks. Bogu­sław CPPS

Nie­dzie­la 29.04.2018

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – Kon­fe­ren­cja IV: Jak osią­gnąć ciszę wewnętrz­ną, czy­li pozwo­lić zamiesz­kać Panu we mnie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Daniel CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – Kon­fe­ren­cja V: Wej­ście na Górę Kar­mel-zej­ście w głę­bi­ny ducha

 

17.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

18.00 – Nie­szpo­ry( Ks. Andrzej CPPS)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) ks. Daniel CPPS

Ponie­dzia­łek  30.04.2018.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Bogu­sław CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

Rekre­acja

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

9.30 – Kon­fe­ren­cja VI: Kochać praw­dzi­wie mogą tyl­ko ludzie wol­ni- wol­ność „od” i „do”.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Bogu­sław )

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS — Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC

 

13.00 – Obiad

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

- zakoń­cze­nie reko­lek­cji.

dodat­ko­wy link do zdjęć: KLIKNIJ TU

Podzia­ły dyżu­rów litur­gicz­nych ani­ma­to­rów i mode­ra­to­rów WKC:

Dyżur litur­gicz­ny I – mini­stran­ci, kadzi­dło na nabo­żeń­stwach, czy­ta­nia na Mszy św.

Dyżur litur­gicz­ny II – psalm mię­dzy­lek­cyj­ny ‚pro­wa­dze­nie jutrz­ni lub nie­szpo­rów;

Dyżur litur­gicz­ny III — Przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie śpie­wów na Mszy św. i nabo­żeń­stwach – Odpo­wie­dzial­ni Ani­ma­to­rzy Pod­re­gio­nów wg nastę­pu­ją­cej Kolej­no­ści cyklicz­nie powta­rza­ne:

Pod­re­gion Swa­rzew­ski

Pod­re­gion Oża­row­ski

Pod­re­gion Zamoy­ski

Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski

Homi­lie na Mszy św./ Komen­ta­rze na nabo­żeń­stwach – Mode­ra­to­rzy Pod­re­gio­nów WKC;  Kto prze­wod­ni­czy ten gło­si Sło­wo Boże.      AMDG ! Kon­fe­ren­cja I — wstęp­na: Ducho­wość ludzi świec­kich — co to zna­czy?