W dniach 6 ‑7 lute­go 2022 odby­ło się spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Głów­ne zagad­nie­nia, któ­re były oma­wia­ne i opra­co­wa­ne na spo­tka­niu to orga­ni­za­cja odpu­stu Mat­ki Bożej 22 maja br.; omó­wie­nie tema­tu reko­lek­cji dla ani­ma­to­rów WKC oraz wyzna­cze­nie tema­tu for­ma­cyj­ne­go na rok 2022/23.

 1. Spo­śród wie­lu pro­po­zy­cji hasłem odpu­stu wybra­no zawo­ła­nie: „Cały Twój, Mary­jo!” W cza­sie trwa­nia uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej zosta­nie poświę­co­na figu­ra Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

2. Reko­lek­cje dla ani­ma­to­rów odbę­dą się w Domu Św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie w dniach 28.04 – 01.05 br. Pro­wa­dze­nie: Mode­ra­to­rzy Pod­re­gio­nów WKC – Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa. Wstęp­nie (mogą być korek­ty w brzmie­niu) wybra­ne tema­ty to:

 • Dro­ga do świę­to­ści ani­ma­to­ra Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa – „Świę­ty­mi bądź­cie, jak Ja jestem święty”
 • Otwar­tość (słu­cha­nie) na Boga (Sło­wo) i dru­gie­go czło­wie­ka – Rela­cje we Wspólnocie.
 • Idź­cie, jeste­ście posła­ni” – misja ani­ma­to­ra i człon­ka WKC.
 • Eucha­ry­stia – sakra­ment miłości.
 1. Zebra­nie Kra­jo­we Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa odbę­dzie się 2 – 3 maja br. w Domu Św. Kaspra w Częstochowie.
 2. Usta­lo­no kalen­da­rium tj. ter­mi­ny sku­pień w Podregionach:
 • Swa­rze­wo: 11–13.03;  06 – 08. 05.
 • Oża­rów: 18 – 20.02;  26 – 27. 03; 12.06 (jed­no­dnio­we)
 • Czę­sto­cho­wa: 18 – 20.03; 17 – 19. 06;
 • Łabuń­ki: 12 – 13.02; 11 ‑13. 03;