Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z Pań­stwem Puli­kow­skich 14–16.01.2022 Czę­sto­cho­wa
Temat: Waga i świę­tość współ­ży­cia mał­żeń­skie­go
14–16.01.2022 pla­no­wa­ne są  reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych: Zapi­sy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259;

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Pro­si­my o poda­nie kon­tak­tu do sie­bie i powia­do­mie­nie nas o obec­no­ści razem z dzieć­mi. Na ten moment koszt wyno­si:

  Ofia­ra: 200 zł od oso­by doro­słej za week­end z przed­pła­tą na kon­to w kwo­cie 100 zł.

Dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis; 6–11 poło­wa ceny doro­słych; 12- i wię­cej lat jak doro­śli

Roz­po­czę­cie w pt. godz. 17.30 Mszą św. w Sank­tu­arium i zakoń­cze­nie w niedz. godz. 13.30 obia­dem

 Miej­sce: Dom Misyj­ny Św. Waw­rzyń­ca, Czę­sto­cho­wa ul. Św. Kaspra del Bufa­lo 2/18

Zgło­sze­nia do 10.01.2022 r.

Kon­fe­ren­cje będą trans­mi­to­wa­ne przez inter­net zob. Link na kana­le youtube/Sanktuarium Krwi Chry­stu­sa na żywo. Ofia­ra za trans­mi­sję: Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa ul. Św. Kaspra del Bufa­lo 2/18 42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA  nr IBAN: (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

Moż­li­wość uczest­nic­twa bez noc­le­gu z posił­ka­mi: koszt dla osób doro­słych 120 zł. lub tyl­ko w kon­fe­ren­cjach w koście­le.

Zachę­ca­my do uczest­ni­cze­nia w całym pro­gra­mie reko­lek­cji! Jeśli rezy­gnu­jesz zadzwoń !

Uwa­gi Orga­ni­za­cyj­ne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum, jeśli obostrze­nia sani­tar­ne nie będą mówi­ły coś inne­go !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi jeśli będzie to moż­li­we (epi­de­mia) :

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić.

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny !

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie. ks. Bogu­sław cpps

Kon­to Domu: Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa ul. Św. Kaspra del Bufa­lo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla mał­żeństw”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/

Uwa­ga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów, oprócz PP. Puli­kow­skich z doświad­czo­ny­mi para­mi mał­żeń­ski­mi z porad­nic­twa rodzin­ne­go!

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia …

                                                                                                                                    AMDG !