Spo­tka­nie modli­tew­no-opłat­ko­we WKC Zamość w koście­le p.w. Miło­sier­dzia Boże­go.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

wię­cej zdjęć i fil­mik link udo­stęp­niłCzar­ny Kot