Dnia 9 stycz­nia 2019 r. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa die­ce­zji płoc­kiej uczest­ni­czy­ła w spo­tka­niu opłat­ko­wym, któ­re odby­ło się w para­fii św. St. Kost­ki w Płoc­ku.

Nasze spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy o godz. 13 Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Uwiel­bia­jąc Boga dzię­ko­wa­li­śmy za łaski otrzy­ma­ne w minio­nym roku, pro­sząc o potrzeb­ne łaski w nowym roku, dla całej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.

O godz.14 uczest­ni­czy­li­śmy w Mszy św., któ­rą spra­wo­wał i wygło­sił do nas Sło­wo Boże ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS — Mode­ra­tor Kra­jo­wy i Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go WKC.

Po Mszy św. gru­pa człon­ków Wspól­no­ty przed­sta­wi­ła scen­kę „Jaseł­ka i sta­rusz­ka, któ­ra cze­ka­ła na Boga”.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Spo­tka­nie w para­fial­nej kawiar­ni „Pod Anio­ła­mi” roz­po­czę­ła modli­twa i odczy­ta­nie przez ks. Bogu­sła­wa frag­men­tu ewan­ge­lii wg św. Łuka­sza o naro­dze­niu Jezu­sa.

Łamiąc się opłat­kiem skła­da­li­śmy sobie ser­decz­ne życze­nia.

Następ­nie zasie­dli­śmy do posił­ku delek­tu­jąc się pysz­ny­mi wigi­lij­ny­mi potra­wa­mi.

Dzie­ci ze świe­tli­cy śro­do­wi­sko­wej „Nasz Domek” przy para­fii św. St. Kost­ki przed­sta­wi­ły nam pro­gram bożo­na­ro­dze­nio­wy. Ze wzru­sze­niem oglą­da­li­śmy występ dzie­ci, któ­re przez recy­ta­cję, śpiew i taniec wiel­bi­ły Boga za cud naro­dzin Jezu­sa w sta­jen­ce betle­jem­skiej.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Czas upły­nął na wspól­nych roz­mo­wach, śpie­wie kolęd, a każ­dy uczest­nik wylo­so­wał dla sie­bie „Sło­wo Życia” na cały 2019 r.

Dzię­ku­je­my Bogu za ten wspól­nie spę­dzo­ny, w atmos­fe­rze rado­ści i wza­jem­nej życz­li­wo­ści czas, któ­ry też pozwo­lił odno­wić i pogłę­bić rela­cje mię­dzy człon­ka­mi Wspól­no­ty.

Dzię­ku­je­my ani­ma­tor­ce die­ce­zjal­nej Danu­si Iliń­skiej za przy­go­to­wa­nie spo­tka­nia.

Dzię­ku­je­my ks. Bogu­sła­wo­wi Wit­kow­skie­mu CPPS za modli­twę, życz­li­wość i tro­skę o naszą płoc­ką Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa.

Sło­wa ks. Bogu­sła­wa wpi­sa­ne do naszej Kro­ni­ki „…dzię­ku­ję wszyst­kim człon­kom i ani­ma­to­rom Wspól­no­ty za ser­ce peł­ne Miło­ści, któ­re wkła­da­ją w służ­bę dla innych”, niech będą dla nas moty­wa­cją do zwięk­sze­nia wysił­ku do pra­cy na chwa­łę Bogu i ludziom.

rela­cja: Danu­ta Iliń­ska

Wszyst­kie zdję­cia: KLIKNIJ TU