SKUPIENIE ANIMATORÓW DIECEZJALNYCH I PARAFIALNYCH WKC I WSZYSTKICH CHĘTNYCH

                    26–28.11.2021 – Dom Misyj­ny św. Józe­fa – Swa­rze­wo                                       

SŁOWO ŻYCIA:

Czu­waj­cie i módl­cie się w każ­dym cza­sie   (Łk 21, 36)

 TEMAT SKUPIENIA:

SŁOWO BOŻE JAKO „SŁOWO ŻYCIA”

PLAN DNIA

 Pią­tek – 26.11

16.30 – Oka­zja do roz­mów, spra­wy organizacyjne

18.00 – Kolacja

18.45 – Dro­ga Krzyżowa

19.15 – Msza święta 

 

20.30 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na– Kon­fe­ren­cja wpro­wa­dza­ją­ca w okres Adwen­tu. Dzie­le­nie się doświad­cze­nia­mi w pra­cy w gru­pach WKC.

zobacz wię­cej KLIKNIJ TU