W dniach19-21 listopada 2021 odbyły się kolejne weekendowe rekolekcje z listopadowym tematem: „Słowo Boże odnawia”.
Słowo Życia


Nasze dni skupienia prowadził ks. Ignacy Jakubiak — Moderator Podregionu Częstochowskiego.

Do pro­gra­mu zosta­ła dołą­czo­na kon­fe­ren­cja wstęp­na, na któ­rej mię­dzy pio­sen­ka­mi ks. Igna­cy wyło­żył PRZEBIEG SPOTKANIA COTYGODNIOWEJ GRUPY KRWI CHRYSTUSA

1. Pew­nej nocy  /  2. Dzię­ki Ci, że kochasz mnie 

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

War­to przy­po­mnieć sobie, jak powin­no pra­wi­dło­wo prze­bie­gać coty­go­dnio­we spo­tka­nie w Gru­pie Krwi Chry­stu­sa, przez co może­my się nawza­jem uczyć: roz­wa­ża­nia, dzie­le­nia się Sło­wem Bożym i wymia­ny doświadczeń.

Jeże­li się uczy­my, to nie sto­imy w miej­scu, a roz­wi­ja­my się.

PRZEBIEG SPOTKANIA COTYGODNIOWEJ GRUPY KRWI CHRYSTUSA w Zeszy­cie for­ma­cyj­nym nr.7, str. 117 oraz poniżej

Pro­wa­dzą­cy ani­ma­tor przy­po­mi­na prze­bieg spo­tka­nia, któ­re powin­no odby­wać się w atmos­fe­rze pojed­na­nia.
Uwa­ga: Wymia­na doświad­czeń może być przed roz­wa­ża­niem lub po rozważaniu.

MODLITWA
Odmó­wie­nie przez pro­wa­dzą­ce­go krót­kiej modli­twy do Ducha Świę­te­go z proś­bą o oczysz­cze­nie otwar­cie umy­słu na dzia­ła­nie Ducha Bożego.

SŁUCHANIE FRAGMENTU Z PISMA ŚWIĘTEGO
Gło­śne odczy­ta­nie przez jed­ne­go z uczest­ni­ków wcze­śniej obra­ne­go frag­men­tu Pisma Świę­te­go, zazwy­czaj z naj­bliż­szej przy­szłej niedzieli.

ROZWAŻANIE
Roz­wa­ża­nie Ewan­ge­lii jest naj­pięk­niej­szą modli­twą, wte­dy roz­ma­wia­my z Bogiem.
Zada­je­my sobie w ser­cu pyta­nie, co Bóg mówi do mnie oso­bi­ście przez roz­wa­ża­ny tekst.
Poszu­ki­wa­nie, prze­my­śle­nie w chwi­li ciszy jest też pró­bą odpo­wie­dzi na zada­ne w ser­cu pytania:
- Co powi­nie­nem w swym życiu zmienić?
- O co prosić?
- Za co przeprosić?
— Za co dziękować?
- Co do mnie dzi­siaj przez wybra­ny frag­ment mówi Jezus?
— Jak chcę żyć wybra­nym sło­wem w tym tygodniu?

Tu jest wła­śnie modli­twa, roz­mo­wa z Bogiem w ciszy, w sercu.

DZIELENIE — z prze­ży­te­go rozważania
Na forum dzie­li­my się oso­bi­stym odbio­rem Sło­wa Boże­go mię­dzy sobą (nie w for­mie modli­twy).
1). Przy­ta­cza­my treść naj­moc­niej prze­ży­te­go zdania/ słowa.
2). Wypo­wie­dzi doko­nu­je się w pierw­szej oso­bie licz­by poje­dyn­czej. „(ja”, nie ludzie, nie sąsiad­ka, krew­ny czy zna­jo­mi, ale ja mam się zmie­niać, nawracać).
3). Podzie­le­nie się tym, co przeżyłam/łem na oso­bi­stym spo­tka­niu z Jezu­sem pod­czas rozważania.
Sfor­mu­ło­wa­nie prze­my­śleń w wypo­wie­dzi, w jaki kon­kret­ny spo­sób będziesz żył (żyła) według tego Sło­wa (pomyśl o cze­ka­ją­cych Cię zada­niach, spra­wach, spo­tka­niach — to wszyst­ko będzie oka­zją doświad­cze­nia mocy Sło­wa Bożego).
Zauważ­my, że przez wypo­wie­dzi innych sło­wa tra­fia­ją do kogoś z nas, może­my się nawza­jem wspierać.

Na zakoń­cze­nie wła­snej wypo­wie­dzi moż­na powie­dzieć „Dzię­ku­ję” jako znak że już skończyłam/łem  

MODLITWY SPONTANICZNE (krót­kie)
Każ­dy uczest­nik powi­nien mieć szan­se udzia­łu i słu­cha­my sie­bie nawza­jem, aby się nie powta­rzać w inten­cjach. W modli­twach spon­ta­nicz­nych nale­ży uwzględ­nić: uwiel­bie­nie, dzięk­czy­nie­nie, prze­pro­sze­nie, proś­by — szcze­gól­nie nale­ży mieć na uwa­dze treść roz­wa­ża­ne­go Sło­wa Boże­go, aby wyra­zić wdzięcz­ność Bogu.

Zakoń­cze­nia doko­nu­je pro­wa­dzą­cy wezwa­niem: „Chwa­ła Ojcu …” — Tu może­my wybrać Sło­wo Życia

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ — ze Sło­wa Życia
Trze­ba sta­rać się żyć Sło­wem Życia, aby na spo­tka­nie nie przyjść z pusty­mi ręko­ma, aby móc poda­ro­wać  innym doświad­cze­nie pomo­cy Bożej. To nie ma być opo­wie­dzia­ne miłe prze­ży­cie ani jakaś szcze­gól­na histo­ryj­ka czy stresz­cze­nie, jak minął tydzień.

Zna­my już od daw­na poni­żej wymie­nio­ne trzy punk­ty i w róż­nych sytu­acjach nale­ży odwo­ły­wać się do nich. Nie muszą to być wiel­kie spra­wy, bo nasza codzien­ność skła­da się rów­nież z drob­nych sytu­acji. Na pod­sta­wie poniż­szych punk­tów uczmy się mówić nasze doświadczenia:

Pro­blem – sytu­acja przed spo­tka­niem z Jezusem
Pomoc z góry – sytu­acja w cza­sie spo­tka­nia z Jezu­sem w Sło­wie Bożym
Owo­ce – sytu­acja po spo­tka­niu z Jezusem 

Na zakoń­cze­nie wypo­wie­dzia­ne­go doświad­cze­nia moż­na powie­dzieć:Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa”
Gdy już wszy­scy podzie­lą się swo­imi doświad­cze­nia­mi pro­wa­dzą­cy koń­czy modli­twą np.:

Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi – módl się za nami
Świę­ty Kasprze – módl się za nami
Ojcze Przed­wiecz­ny….

WYBÓR SŁOWA ŻYCIA
Sło­wo Życia na bie­żą­cy tydzień wybie­ra­my na koń­cu spo­tka­nia lub po zakoń­cze­niu  roz­wa­ża­nia (modlitw spon­ta­nicz­nych i Chwa­ła Ojcu …)

APOSTOLSTWO
Może­my się też podzie­lić apo­stol­stwem i zapla­no­wać dalsze.
Każ­dy czło­nek, nie­za­leż­nie od for­my przy­na­leż­no­ści, powi­nien roz­wa­żać codzien­nie Pismo Święte.

* * *

W sobo­tę kon­fe­ren­cja wygło­szo­na przez ks. Igna­ce­go CPPS: „Sło­wo Boże odna­wia” gdzie do tego tema­tu przez Wspól­no­tę były przy­go­to­wa­ne świadectwa.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

1.Tyle dobre­go,   2. Bo Krew swoją

Roz­wa­ża­nie w grupach

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Godzi­na pytań, świa­dec­twa i śpiew przy akom­pa­nia­men­cie gitary

1. Ty Panie

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Cało­noc­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

Eucha­ry­stia koń­czą­ca skupienie

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Link do zdjęć od Kasi KLIKNIJ TU 
Link do zdjęć od Basi KLIKNIJ TU

zagląd­nij też na zie­lo­no­gór­sko-gorz. KLIKNIJ TU i na str. wro­cław­ską KLIKNIJ TU