1  lip­ca 2018 r. w Koście­le pod wezwa­niem Św. Macie­ja Apo­sto­ła  i Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa

w Bisz­tyn­ku odby­ła się uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci Krwi Chry­stu­sa w rocz­ni­cę obja­wie­nia się Krwi Chry­stu­sa na figu­rze Pana Jezu­sa ok. 600 lat temu.

Tro­chę histo­rii:
  W Bisz­tyn­ku  znajzduje się jeden z naj­więk­szych kościo­łów na War­mii. Usiąść w nim może …
Czy­taj wię­cej:

Zaczy­na się ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.

Począ­tek Mszy Świę­tej — wcho­dzi pro­ce­sja z cho­rą­gwia­mi:

 Ks.Lucjan Świ­to z Kurii Metro­po­li­tal­nej w Olsz­ty­nie roz­po­czy­na Mszę Świę­tą.

Ks. Andrzej Szy­mań­ski — mode­ra­tor WKC  Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go czy­ta Ewan­ge­lię.

Pro­ce­sję z Krzy­żem roz­po­czę­li Księ­ża..

Aga­pa