Przed uro­czy­sto­ścia­mi wywiad p. Mar­ci­na redak­to­ra Jasnej Góry z ks. Bogu­sła­wem Wit­kow­skm (CPPS), Jaro­sła­wem Wołot­kie­wi­czem i Tere­są Świderską

Z oka­zji 200 lat Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa Chry­stu­sa  na Jasnej Górze w Czę­sto­cho­wie  w dniu 12 grud­nia odby­ło się sym­po­zjum, któ­re­go  sło­wem prze­wod­nim było „Krew Chry­stu­sa przy­na­gla nas”

Pod­re­gion Swa­rzew­ski repre­zen­to­wa­li Księ­ża Misjo­na­rze CPPS, brat Jerzy CPPS i Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z pod­re­gio­nu. Die­ce­zje: Gdań­ska, Toruń­ska, Poznań­ska i War­miń­ska zor­ga­ni­zo­wa­ły piel­grzym­ki autokarowe.

Uczest­ni­czy­li­śmy w Sympozjum

Pro­gram sym­po­zjum CPPS zawierał:

Temat: „Krew Chry­stu­sa przy­na­gla nas”

14.00 Msza św. pod prze­wod­nic­twem    Abp Wacła­wa Depo – Bazy­li­ka jasnogórska

Skupienie i czuwanie 021

Spo­tka­nie w Auli o. Kordeckiego:

15.30 - Roz­po­czę­cie sym­po­zjum — ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS

DSC02296      DSCN0857

DSCN0850  DSCN0852

15.45 „Roz­wój chry­zma­tu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa” – ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS

16.30 „Na chwa­łę Boskiej Krwi” – Maria De Mat­tias i Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa  –   s. Wie­sła­wa Przy­by­ło ASC ( Panel dys­ku­syj­ny, przerwa)

17.45 „Pojed­na­nie przez Krew Chry­stu­sa” ks. Wil­liam Nor­den­brock CPPS , mode­ra­tor gene­ral­ny CPPS

18.30 „Miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas” – bp Damian Bryl (Poznań)

19.15 Panel dys­ku­syj­ny, pod­su­mo­wa­nie sympozjum

DSC02301

Potem uczest­ni­czy­li­śmy w NOCNYM CZUWANIU przed obra­zem Mat­ki Boskiej na  JASNEJ GÓRZE ‑12/13 grud­nia 2015 r.

Pro­gram czu­wa­nia noc­ne­go WKC:

Cha­ry­zmat Krwi Chry­stu­sa w moim życiu:  Bóg – Wspól­no­ta – Misja”

21.00 Apel Jasno­gór­ski –  Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

21.30 Roz­po­czę­cie czuwania

21.45 Kon­fe­ren­cja, świa­dec­two — ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS

22.15 „Misja – Apo­stol­stwo” —  pro­wa­dze­nie: WKC pod­re­gio­nu czę­sto­chow­skie­go: — świa­dec­twa, uwiel­bie­nie — bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chrystusa

00.00 Eucha­ry­stia

01.30  Bóg – Wola Boża” — pro­wa­dze­nie WKC pod­re­gio­nu Swarzewskiego

02.20  „Wspól­no­ta” – pro­wa­dze­nie WKC  pod­re­gio­nu zamojskiego

03.10  Róża­niec – pro­wa­dze­nie WKC pod­re­gio­nu ożarowskiego

04.00 Bło­go­sła­wień­stwo i zakoń­cze­nie czuwania

1:30 NOCNE CZUWANIE JASNA GÓRA-12/13 grud­nia 2015r. 

Pod­re­gion Swa­rzew­ski (WOLA BOŻA)

Wstęp: ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS ‑Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Swarzewskiego

DSC_0177

DSC_0182

DSC_0190
Ani­ma­tor­ka Die­ce­zjal­na Die­ce­zji Gdańskiej
DSC_0192
Ani­ma­tor­ka Die­ce­zjal­na Die­ce­zji Toruńskiej
DSC_0194
Ani­ma­tor­ka Die­ce­zjal­na Die­ce­zji Poznańskiej

DSC_0198

DSC_0185
II Ani­ma­tor­ka Pod­re­gio­nu Swarzewskiego

DSC_0188 DSC_0195

 zobacz też tu »>

- pieśń: „ Przyjdź Duchu Świę­ty ja pragnę”

  1. roz­wa­ża­nie: Goto­wość, aby słu­chać i cze­kać. (H.P)

- pieśń„ Oto sto­ję u drzwi i kołaczę”

2.rozważanie:  Krew Chry­stu­sa-źró­dło czy­sto­ści. (L.M)

-pieśń: „Ta Krew.”

  1. roz­wa­ża­nie: Znak przy­jaź­ni z Bogiem. (Die­ce­zja Gdańska)

-pieśń: „ Jezus jest mym przyjacielem.”

  1. roz­wa­ża­nie: Rado­sna ofiar­ność. (Die­ce­zja Toruńska)

- pieśń:” Jak Mary­ja chcę Cię kochać.”

  1. rozważanie:Przebaczyć i zba­wić mocą Krwi  Chry­stu­sa.( Die­ce­zja Poznańska.)

- pieśń:” Naucz mnie panie tak przebaczyć.”

  1. roz­wa­ża­nie: Powszech­ne kapłań­stwo ochrzczonych.(Diecezja Gdańska)

-pieśń: „Mary­jo Dziewico”

  1. roz­wa­ża­nie: Cier­pie­nia uczy­nić darem.( Die­ce­zja Warmińska)

-pieśń: „Zba­wie­nie przy­szło przez Krzyż.”

                                                    Tere­sa Kujawska