Tego­rocz­ne czu­wa­nie roz­po­czę­ło się Sympo­zjum i Ape­lem Jasno­gór­skim pro­wa­dzo­nym przez Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

21.00 Apel Jasno­gór­ski –  Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa - Roz­wa­ża­nie Ape­lo­we ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS

21:30 Roz­po­czę­cie czuwania

21:45 Kon­fe­ren­cja, świa­dec­two — ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS

22.15 „Misja – Apo­stol­stwo” -

                      Pro­wa­dze­nie: WKC Pod­re­gio­nu Częstochowskiego

ks. Daniel Mokwa CPPS
ks. Daniel Mokwa CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Częstochowskiego

DSC_0132Roz­wa­ża­nia i świadectwa

DSC_0135 DSC_0136  DSC_0131 DSC_0139

                       Uwiel­bie­nie i modli­twa o roze­zna­nie woli Bożej we Wspól­no­cie Krwi Chrystusa

DSC_0141 DSC_0142

Dzi­siaj zgro­ma­dzi­li­śmy się w tym miej­scu na wspól­nym czu­wa­niu przed Twym cudow­nym obra­zem o Mary­jo, by oddać Bogu chwa­łę, by Go uwiel­biać, by bła­gać o potrzeb­ną pomoc dla nas, o ochro­nę i wsta­wien­nic­two u Two­je­go Syna.

Mary­jo do nas kie­ru­jesz sło­wa, któ­re przed laty wypo­wie­dzia­łaś w Kanie Gali­lej­skiej „Zrób­cie wszyst­ko, cokol­wiek wam powie” — mój Syn. Wie­my, że przed nami nie­ła­twe zada­nie. Wie­rzy­my jed­nak moc­no, że ufa­jąc mocy Prze­naj­droż­szej Krwi poko­na­my to wszyst­ko, co przed nami.

Św. Kasper Del Bufa­lo przy­po­mi­na nam i uka­zu­je — zna­cze­nie i war­tość Boskiej Krwi, któ­ra z miło­ści do ludzi zosta­ła prze­la­na na Krzy­żu. Krew, któ­ra ma moc uwal­niać nas z wszel­kich znie­wo­leń. Krew, któ­ra oczysz­cza i uświę­ca nas, aby­śmy na tym świe­cie pro­wa­dzi­li życie god­ne. Jest on dla nas wzo­rem pra­co­wi­to­ści i wytrwa­ło­ści w dąże­niu do upra­gnio­ne­go celu jaki sobie wyzna­czył, aby wypeł­ni­ła się wola Boża.

Chce­my też w tym miej­scu wspo­mnieć Św. Marie De Mat­tias wiel­ką wysłan­nicz­kę pojed­na­nia i poko­ju, nie­ustra­szo­ną Apo­stoł­kę Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa. Jej mot­tem były sło­wa „Kochaj­my Jezu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go i uczyń­my wszyst­ko, aby od innych był kocha­ny”. Jej przy­kład niech zachę­ca nas, aby­śmy pro­wa­dze­ni przez Ducha Świę­te­go podą­ża­li do Cie­bie Ojcze bie­gnąc po dro­gach świata.

* * *

Przyjdź Panie Jezu, w Sakra­men­cie Poku­ty, aby każ­dy z nas oczy­ścił swo­je ser­ce i z rado­ścią oraz zaufa­niem ocze­ki­wał Cie­bie w każ­dej życio­wej sytuacji.

Bądź uwiel­bio­ny Panie Jezu w sło­wach św. Kaspra, któ­ry przy­po­mi­na nam, że każ­dy wie­rzą­cy poprzez sakra­ment pojed­na­nia dozna­je uzdra­wia­ją­ce­go dzia­ła­nia tej Krwi, któ­ra zosta­ła prze­la­na za nasze grzechy.

Pro­śmy z głę­bi i z całe­go ser­ca powtarzajmy:

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu! 

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, do nas z pomo­cą, wycią­gnij rękę swo­jej pra­wi­cy nad synem czło­wie­czym i odnów nas, i daj nam zbawienie.

Bądź uwiel­bio­ny Jezu w odno­wio­nym naszym życiu. Niech Two­ja miłość w nas nie usta­je lecz jesz­cze bar­dziej wzrasta.

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu!

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, ze świa­tłem Two­je­go Ducha Świę­te­go do Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpo­wie­dzial­nych za WKC, aby z oka­zji Jubi­le­uszu 200 lecia Zgro­ma­dze­nia, na nowo roze­zna­li wolę Bożą, co do pro­wa­dze­nia Wspól­no­ty, nada­jąc jej według Bożej woli kie­ru­nek i „kształt”, aby była praw­dzi­wym zaczy­nem Kró­le­stwa Bożego.

Bądź uwiel­bio­ny Panie Jezu w Two­jej Miło­ści, w Two­jej Prze­naj­droż­szej Krwi, w Two­ich Misjo­na­rzach Krwi Chry­stu­sa i Two­ich wszyst­kich Kapłanach.

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu!

- Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, z darem roze­zna­wa­nia, do ani­ma­to­rów na wszyst­kich szcze­blach, aby potra­fi­li roze­zna­wać dary poszcze­gól­nych człon­ków Wspól­no­ty dla lep­szej służ­by we Wspól­no­cie, a tym samym Panu Bogu.

Bądź uwiel­bio­ny Panie Jezu w naszej Wspól­no­cie i odpo­wie­dzial­nych za nią, w naszych rodzi­nach i w każ­dym ludz­kim sercu.

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu!

- Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, aby szu­ka­ła świa­tła w wypeł­nia­niu woli Bożej we wła­snych śro­do­wi­skach dając świa­dec­two poprzez wła­sne życie, żyjąc  Sło­wem Życia / Sło­wem Bożym.

Bądź uwiel­bio­ny Panie Jezu w Sło­wie Bożym, w każ­dym momen­cie nasze­go życia w każ­dym cza­sie, w każ­dym trud­nym zada­niu, aby­śmy nie prze­ga­pi­li Twe­go przyjścia.

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu!

- Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, bo bez Cie­bie jeste­śmy bez­rad­ni. Cza­sa­mi mamy dobre pomy­sły, a nawet natchnie­nia, ale nie wie­my,  jak to wpro­wa­dzić w życie. Może bra­ku­je nam odwa­gi, a może pew­no­ści. Bar­dzo potrze­bu­je­my więk­sze­go nasze­go otwar­cia, aby wejść w głę­bię Two­je­go jeste­stwa, aby wypeł­ni­ła się Two­ja wola, aby Two­ja Naj­droż­sza Krew pły­nę­ła rów­nież w nas.

Uwiel­bia­my i kocha­my Cie­bie Jezu.

 Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu!

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, w Two­ich natchnie­niach. Otwórz nasze ser­ca i uszy, aby­śmy sły­sze­li Two­je Sło­wa, z któ­ry­mi do nas przy­cho­dzisz, aby­śmy dostrze­gli „woła­nie Krwi”, tam gdzie się dzie­je coś nie­do­bre­go, aby­śmy szli tam, gdzie inni nie chcą iść, aby­śmy potra­fi­li obu­dzić świat i z gor­li­wo­ścią przy­go­to­wy­wa­li dro­gę Panu, i pro­sto­wa­li ścież­ki dla Nie­go; aby wszy­scy ludzie ujrze­li zba­wie­nie Boże.

Bądź uwiel­bio­ny Panie Jezu w Two­ich natchnie­niach i w naszej dro­dze do Ciebie.

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu!

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu!

Za wsta­wien­nic­twem św. Kaspra pro­si­my Dobre­go Boga o potrzeb­ne łaski dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, dla całej Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa i dla wszyst­kich tych, któ­rzy w tym cha­ry­zma­cie chcą iść naprzód by budo­wać Świat poko­ju, miło­ści i jedności.

Bądź uwiel­bio­ny Boże we wszyst­kich Two­ich dzie­łach w całym świe­cie i wszech­świe­cie. Bądź uwiel­bio­ny Boże w naszej kocha­nej Ojczyź­nie, któ­rą Tobie powierzamy.

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu!

Mara­na Tha, Przyjdź Panie Jezu

DSC_0145Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa i modli­twa przed Relikwią

DSC_0151
ks. Seba­stian Pię­ta CPPS

 Uwiel­bie­nie — młodzież

DSC_0148

DSC_0152

DSC_0126

DSCN0918 DSCN0907 DSCN0916

00.00 Eucha­ry­stia 

(prze­wod­nic­two ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS, homi­lia ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS)

01.30 Bóg – Wola Boża” — pro­wa­dze­nie WKC pod­re­gio­nu Swarzewskiego

02.20  „Wspól­no­ta” – pro­wa­dze­nie WKC  pod­re­gio­nu zamojskiego

03.10  Róża­niec – pro­wa­dze­nie WKC pod­re­gio­nu ożarowskiego

04.00 Bło­go­sła­wień­stwo i zakoń­cze­nie czuwania

wię­cej na: wkczie­lo­na­go­ra.

i zobacz też »>