KOCHANI Chcę WSZYSTKIM ser­decz­nie podzię­ko­wać za DZISIEJSZĄ — 12  stycz­nia 2019 r. wspól­ną Mszę świę­tą, ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz udział w modli­twie o uzdro­wie­nie, któ­rą pro­wa­dził misjo­narz Krwi Chry­stu­sa ksiądz Andrzej Szy­mań­ski.
Spo­tka­nie wigi­lij­ne zgro­ma­dzi­ło nas bar­dzo licz­nie. Ser­decz­nie, cie­pło i rodzin­nie dzie­li­li­śmy się opłat­kiem, śpie­wa­li­śmy kolę­dy i tym miłym akcen­tem  pod­su­mo­wa­li­śmy pra­ce Roku minio­ne­go.

Z wiel­ką NADZIEJĄ misyj­nej dro­gi roz­po­czę­li­śmy Rok, któ­re­go temat for­ma­cyj­ny brzmi:

 „„Udziel nam Panie swo­je­go Ducha””
                   Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!      
                                                                                                                       Lucy­na Witek — ani­ma­tor die­ce­zjal­ny.