Dnia 19 stycz­nia 2019r. w para­fii Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i Św. Jana Bosko w Kato­wi­cach odby­ło się Die­ce­zjal­ne spo­tka­nie kolę­do­we Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Na naszym spo­tka­niu gości­li­śmy nasze­go mode­ra­to­ra pod­re­gio­nu Ks. Danie­la Mokwę. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­cił nas Ks. Woj­ciech Szym­czak opie­kun tutej­szej Wspól­no­ty. Obec­ni byli człon­ko­wie grup z Kato­wic-Giszow­ca, Kato­wic-Pio­tro­wic oraz Rudy Ślą­skiej Godu­li i Byko­wi­ny. Spo­tka­nie mia­ła cha­rak­ter wspól­ne­go kolę­do­wa­nia. Pod­czas aga­py dzie­li­li­śmy się opłat­kiem i skła­da­li­śmy życze­nia. Podzie­li­li­śmy się rów­nież doświad­cze­nia­mi wia­ry i świa­dec­twa­mi. Ks. Daniel ubo­ga­cił nam spo­tka­nie gra­jąc na gita­rze. Było miło i rado­śnie czy­li coś dla ducha i cia­ła

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Die­ce­zjal­ne spo­tka­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. 24-11-2018 Temat spo­tka­nia : Cha­ry­zma­ty zwy­czaj­ne i nad­zwy­czaj­ne. Kon­fe­ren­cję pro­wa­dził ks.Bogdan Michal­ski.

Wię­cej zobacz KLIKNIJ TU