Dzi­siaj — 28.10. w Para­fii Św. Józe­fa  w Olsz­ty­nie na  zakoń­cze­nie mie­sią­ca misyj­ne­go w trak­cie Mszy Św.
 wyświę­co­no nowy obraz Św. Kaspra. Bło­go­sła­wień­stwa doko­nał Ks. Prze­my­sław Nożyń­ski — opie­kun WKC, a poświę­ce­nia Ksiądz Tade­usz Alic­ki. Od dzi­siaj obraz będzie słu­żył naszej Wspól­no­cie i wiernym.

Święty Kasprze patronie nasz módl się za nami.

Tere­sa Kujaw­ska — KLIKNIJ TU