Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we ku czci Św. Kaspra odby­ły się w para­fii Bło­go­sła­wio­nej Doro­ty z Mątew w Gdań­sku — 24 paź­dzier­ni­ka 2021 r.