Uro­czy­stość odpu­sto­wa Wspól­no­ty Krwi Chrystusa 
w die­ce­zji war­miń­skiej, w para­fii pod wezwa­niem Św. Macieja
i Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Bisztynku.
 
            W dniu 2 lip­ca 2017 r. w Koście­le pod wezwa­niem Św. Macie­ja Apo­sto­ła  i Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa w Bisz­tyn­ku odby­ła się uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci Krwi Chry­stu­sa w rocz­ni­cę obja­wie­nia się Krwi Chry­stu­sa na figu­rze Pana Jezu­sa ok. 400 lat temu.

W Bisz­tyn­ku  znaj­du­je się tu jeden z naj­więk­szych kościo­łów na War­mii. Usiąść w nim może co dru­gi miesz­ka­niec mia­stecz­ka. Z Bisz­tyn­kiem wią­że się też cud eucha­ry­stycz­ny. W 1400 roku biskup Hen­ryk Sor­bom doko­ny­wał tu
poświę­ce­nia nowej świą­ty­ni p.w. św. Macie­ja Apo­sto­ła. „Kro­ni­ka Lidz­bar­ska” opi­su­je wyda­rze­nie, któ­re mia­ło wów­czas nastą­pić. Zapis w kro­ni­ce brzmiał nastę­pu­ją­co: „(…) kie­dy on (biskup), krót­ko przed swo­ją śmier­cią, poświę­cał i zara­zem potem odpra­wiał Mszę świę­tą, pod­czas pod­nie­sie­nia na lewej ręce poczuł spły­wa­ją­cą krew. Dla­te­go ołtarz ten nazwa­ny został­Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa. A przy nim dzia­ły się licz­ne cuda
(…)”.

W uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le Wspól­not z Bisz­tyn­ka, Olsz­ty­na, Bar­to­szyc, Kętrzy­na, Lidz­bar­ka War­miń­skie­go, Jabłon­ki, Gdań­ska i Gdy­ni. Zebra­nych przy­wi­tał ser­decz­nie opie­kun WKC, pro­boszcz para­fii ks. Janusz Rybczyński.

Uro­czy­stość poprze­dzi­ła ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą różań­co­wą. Ado­ra­cja pro­wa­dzo­na była przez ani­ma­to­rów –Hele­nę Połu­jań­ską, Lucy­nę Malec – ani­ma­tor­ki pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go, Tere­sę Kujaw­ską– ani­ma­tor­kę die­ce­zjal­ną, Bog­da­na Szew­czy­ka ani­ma­to­ra z para­fii Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go w Olsz­ty­nie i jego żonę
Łucję, któ­rzy uświet­ni­li ado­ra­cję pie­śnia­mi. 
Mszę świę­tą popro­wa­dził  ks. Janusz Ryb­czyń­ski a Homi­lię wygło­sił ks.
Andrzej Szy­mań­ski misjo­narz CPPS. W swo­jej homi­lii przy­bli­żył zna­cze­nie Prze­la­nej Krwi Chry­stu­sa dla wiernych.
            Człon­ko­wie Wspól­no­ty czyn­nie uczest­ni­czy­li w mszy świę­tej czy­ta­jąc Frag­ment Księ­gi Wyj­ścia i listu św. Paw­ła, przed­sta­wia­jąc modli­twę wier­nych i nio­sąc dary.  Po Eucha­ry­stii wszy­scy uda­li­śmy się na aga­pę, gdzie przy her­bat­ce dzie­lo­no się infor­ma­cja­mi o pra­cy Wspól­not i świa­dec­twa­mi życia sło­wem Bożym.
Na zakoń­cze­nie odmó­wio­no modli­twę i z bło­go­sła­wień­stwem uda­li­śmy się do swo­ich domów.
Uro­czy­stość przy­go­to­wa­ły sio­stry Bar­ba­ra Romań­ska, Hen­ry­ka Fir­lej, sio­stry Mał­go­rza­ta i Barbara.

 Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa! 

Migaw­ki z odpustu:

Ks. Pra­łat Janusz Ryb­czyń­ski roz­po­czy­na Mszę św.

 

Ks. Janusz Ryb­czyń­ski , Ks. Andrzej Szy­mań­skii Ks. Senior odpra­wia­ją Mszę św.
Piel­grzy­mi z Olsz­ty­na, Gdań­ska, Gdy­ni i Kętrzy­na na Mszy Św.
Księ­ża nio­są Krzyż.
Piel­grzy­mi z Gdańska
Piel­grzy­mi z Olsztyna

 

 
2 lip­ca 2017 r. do Bisz­tyn­ka.
 

W para­fii Św. Macie­ja i Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Bisz­tyn­ku odby­ła się:
— o godz. 9 00 — Msza św. — pro­wa­dzi Ks. pra­łat  Janusz Ryb­czyń­ski i Ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS;
10,30 — 11 45 - ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu;
12,00 - msza św. — posłu­gę litur­gicz­ną pro­wa­dzą Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Bisz­tyn­ka, Gdań­ska, Gdy­ni, Olsz­ty­na, Kętrzy­na i Bartoszyc.
12,45 - pro­ce­sja z Krzyżem;
13,30 - aga­pa

Czytaj więcej: