W sobo­tę 18 lute­go w Koście­le Św. Jerze­go w Kętrzy­nie o godz.14 z ini­cja­ty­wy para­fial­nej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa odby­ła się Msza świę­ta z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła odpra­wio­na przez ks. Misjo­na­rza Andrze­ja Szy­mań­skie­go.

 
Po Mszy św. w sal­ce para­fial­nej odby­ło się spo­tka­nie Wspól­not Krwi Chry­stu­sa z wszyst­kich para­fii Kętrzy­na. Spo­tka­nie
zor­ga­ni­zo­wa­ły wspól­no­to­wa sio­stra Lila i sio­stra Wala wraz z gru­pa­mi para­fial­ny­mi dzia­ła­ją­cy­mi przy Bazy­li­ce Kętrzyń­skiej.


W nie­dzie­lę  19 lute­go w para­fii odby­ła się „nie­dzie­la misyj­na”. Ks. Andrzej gło­sił kaza­nia na mszach  św., a człon­ki­nie Wspól­no­ty pro­pa­go­wa­ły ducho­wość i cha­ry­zmat Krwi Chry­stu­sa wśród para­fian.