Z rado­ścią infor­mu­ję, że ks. Mariusz CPPS we współ­pra­cy z biu­rem podro­ży orga­ni­zu­je 15 dnio­wą auto­ka­ro­wą piel­grzym­kę do waż­nych miejsc świę­tych. Zgod­nie z tra­dy­cją  WKC będzie to rów­no­cze­śnie czas reko­lek­cji w dro­dze.
Ist­nie­je wymóg ze stro­ny biu­ra, aby doko­nać rezer­wa­cji do koń­ca lute­go. Przed upły­wem tego ter­mi­nu ks. Mariusz zobli­go­wa­ny jest
doko­nać nabo­ru odpo­wied­niej ilo­ści uczest­ni­ków. Wspól­ny wyjazd jest zawsze oka­zją do naszej inte­gra­cji. Kto tyl­ko pra­gnie i może jest zapro­szo­ny, aby wiel­bić w świe­cie dzie­ła Pań­skie modli­twą, rado­ścią i OCZAMI. Wia­do­mość w poro­zu­mie­niu i ks. Mariu­szem prze­sy­ła Doro­ta Jarosz­kie­wicz z Legio­no­wa. Pozdra­wiam poten­cjal­nych uczest­ni­ków DJ
Pro­szę też o prze­ka­za­nie wia­do­mo­ści dalej.
 Zalącz­nik — pro­gram:

FRANCJA -HISZPANIA  PORTUGALIA ( 15 dni )

Norym­ber­ga – Ars – La Salet­te – Lour­des – San­tia­go de Com­po­ste­la – Fati­ma – Naza­re – Lizbo­na – Guade­lu­pe – Tole­do – Sara­gos­sa – Mont­ser­rat – Bar­ce­lo­na — Mon­ti­chia­ra

!!! bez noc­nych prze­jaz­dów !!!
Wyży­wie­nie HB

 RAMOWY PROGRAM IMPREZY   

DZIEŃ  1 OŻARÓW  –  NORYMBERGA
Zbiór­ka uczest­ni­ków o godzi­nie 04.30 w miej­scu usta­lo­nym przez Orga­ni­za­to­ra. Wyjazd w kie­run­ku gra­ni­cy z Niem­ca­mi, po dro­dze postój na gorą­cy posi­łek we wła­snym zakre­sie. Przy­jazd do hote­lu, kola­cja, noc­leg.

DZIEŃ  2  NORYMBERGA —  ok. LYON
Po śnia­da­niu wizy­ta i  Msza Świę­ta w Pol­skiej Misji kato­lic­kiej w Norym­ber­dze. Następ­nie prze­jazd przez Nie­my i Fran­cje do hote­lu w oko­li­cach Lyonu. Zakwa­te­ro­wa­nie, noc­leg.

DZIEŃ  3 ARS – LA SALETTE
Śnia­da­nie. Prze­jazd do Ars, zwie­dza­nie Sank­tu­arium św. Jana Marii Vian­ney – patro­na księ­ży pro­bosz­czów, następ­nie prze­jazd do La Salet­te. Tu na wyso­ko­ści ok. 1750 m n.p.m. 19 wrze­śnia 1846 roku dwój­ce pastusz­ków uka­za­ła się Mat­ka Boża. Przy­jazd oko­ło godz. 14.00 zakwa­te­ro­wa­nie, zwie­dza­nie sank­tu­arium, Msza Świę­ta, obia­do­ko­la­cja. Po kola­cji moż­li­wość udzia­łu w uro­czy­stej pro­ce­sji ze świe­ca­mi. Noc­leg.

DZIEŃ  4 LOURDES
Po Mszy Świę­tej i śnia­da­niu prze­jazd do Lour­des, zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu, obia­do­ko­la­cja, wie­czo­rem moż­li­wość uczest­nic­twa w uro­czy­stej pro­ce­sji ze świe­ca­mi. Noc­leg.

DZIEŃ 5 LOURDES
Po śnia­da­niu pro­gram reli­gij­ny w Lourds, Msza Świę­ta, Dro­ga Krzy­żo­wa, moż­li­wość uczest­nic­twa w pro­ce­sji dla nie­peł­no­spraw­nych oraz sko­rzy­sta­nia z base­nów. Czas wol­ny. Obia­do­ko­la­cja, noc­leg. 

DZIEŃ  6 SANTIAGO de COMPOSTELA
Msza Świę­ta w sank­tu­arium w Lour­des, śnia­da­nie. Prze­jazd wzdłuż Zato­ki Biskaj­skiej do San­tia­go de Com­po­ste­la, któ­re w śre­dnio­wie­czu było — obok Rzy­mu — obo­wiąz­ko­wym miej­scem piel­grzy­mek. Tra­sa prze­jaz­du pro­wa­dzi czę­ścio­wo słyn­ną  dro­ga św. Jaku­ba. Przy­jazd do hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

DZIEŃ  7 SANTIAGO de COMPOSTELA – FATIMA
Śnia­da­nie. Prze­jazd do kate­dry, Msza Świę­ta, zwie­dza­nie kate­dry św. Jaku­ba, w któ­rej budo­wa roz­po­czę­ła się w 1075 roku. Wspa­nia­łe por­ta­le zdo­bio­ne rzeź­ba­mi i pła­sko­rzeź­ba­mi pro­ro­ków, apo­sto­łów i świę­tych, wyko­na­ne przez wybit­nych arty­stów. Naj­cen­niej­sze jest tzw. Bata­fu­me­rio czy­li kadziel­ni­ca ważą­ca 80 kg i wyso­ka na 160 cm, oka­dza całe wnę­trze pod­czas naj­waż­niej­szych nabo­żeństw. Następ­nie prze­jazd do Fati­my, zakwa­te­ro­wa­nie, czas wol­ny, obia­do­ko­la­cja. Wie­czo­rem moż­li­wość uczest­nic­twa w uro­czy­stej pro­ce­sji ze świe­ca­mi. Noc­leg.

DZIEŃ  8  FATIMA
Śnia­da­nie, uro­czy­sta mię­dzy­na­ro­do­wa Msza Świę­ta z pro­ce­sją figur­ki Mat­ki Boskiej. Czas wol­ny na indy­wi­du­al­ne zwie­dza­nie sank­tu­arium i modli­twę. Po połu­dniu dla chęt­nych prze­jazd do Naza­re nad oce­anem Atlan­tyc­kim. W tutej­szym koście­le prze­cho­wy­wa­na jest figur­ka Czar­nej Madon­ny, któ­ra według legen­dy pocho­dzi z Naza­re­tu i zosta­ła tu przy­nie­sio­na w 711 roku. Moż­li­wość degu­sta­cji regio­nal­nych pro­duk­tów i kąpiel w oce­anie. Powrót do hote­lu, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

DZIEŃ  10 LIZBONA
Msza Świę­ta, śnia­da­nie, prze­jazd do Lizbo­ny, poło­żo­nej u ujścia rze­ki Tag. Zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem miej­sco­wym min. dziel­ni­cy Alfa­ma, kościo­ła św. Anto­nie­go Padew­skie­go, dziel­ni­cy Belem z prze­pięk­nym klasz­to­rem Hie­ro­ni­mów, Pomni­kiem Odkryw­ców i wie­żą Betle­jem­ską. W mia­rę moż­li­wo­ści cza­so­wych prze­jazd na dru­ga stro­nę Tagu, gdzie na wzgó­rzu usta­wio­na jest  figu­ra Chry­stu­sa, moż­na wje­chać na taras wido­ko­wy i podzi­wiać prze­pięk­na pano­ra­mę Lizbo­ny. Prze­jazd do hote­lu w Hisz­pa­nii, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

DZIEŃ  10 GUADELUPE — TOLEDO
Śnia­da­nie. Prze­jazd do sank­tu­arium Mat­ki boskiej w Guade­lu­pe, jed­ne­go z naj­więk­szych sank­tu­ariów maryj­nych w Hisz­pa­nii, wpi­sa­ne­go na Świa­to­wą Listę Dzie­dzic­twa UNESCO, zwie­dza­nie, Msza Świę­ta.  Prze­jazd do Tole­do malow­ni­czo poło­żo­ne­go mia­sta w zako­lu rze­ki Tag. Spa­cer malow­ni­czy­mi śre­dnio­wiecz­ny­mi ulicz­ka­mi, zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem gotyc­kiej kate­dry Naj­święt­szej Marii Pan­ny. Jed­na z naj­wspa­nial­szych katedr w Euro­pie, we wnę­trzu znaj­du­je się wspa­nia­ły chór z gotyc­ko – rene­san­so­wy­mi stal­la­mi, a w skar­bu m.in. prze­pięk­na mon­stran­cja o wyso­ko­ści 3 metrów. Prze­jazd do hote­lu, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

DZIEŃ  11  SARAGOSSA – COSTA BRAWA
Śnia­da­nie. Prze­jazd do Sara­gos­sy, zwie­dza­nie kate­dry w któ­rej znaj­du­je się figur­ka Mat­ki Boskiej na Fila­rze, Msza Świę­ta. Prze­jazd do hote­lu na Costa Bra­wa, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

DZIEŃ  12  BARCELONA MONTSERRAT
Po śnia­da­niu prze­jazd do Bar­ce­lo­ny, zwie­dza­nie sto­li­cy Kata­lo­nii m.in. kate­dra, Sagra­da Fami­glia, Ram­bla, Wzgó­rze Mon­tju­ic. Prze­jazd na Mont­ser­rat, naj­waż­niej­sze­go miej­sca piel­grzym­ko­we­go dla Kata­loń­czy­ków. Msza Świę­ta. Zwie­dza­nie klasz­to­ru bene­dyk­ty­nów z Cudow­ną Figur­ką Czar­nej Madon­ny. Następ­nie przej­ście dro­ga Tajem­nic Różań­ca do kapli­cy usy­tu­owa­nej na pół­ce skal­nej. Powrót do hote­lu, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

DZIEŃ  13 LIGURIA
Po śnia­da­niu prze­jazd przez Hisz­pa­nię i Fran­cję / m.in. Lazu­ro­wym Wybrzeżem/ do Włoch, zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu  w oko­li­cach Savo­ny. Obia­do­ko­la­cja, noc­leg

DZIEŃ  14 MONTICHIARA
Po śnia­da­niu prze­jazd do Mon­ti­chia­ra, gdzie w latach czter­dzie­stych XX w kil­ka­krot­nie Pie­ri­nie Gil­li, uka­za­ła się Mat­ka Boska, nawią­zu­jąc do obja­wień z Fati­my. Mat­ka Boska z Mon­ti­chia­ri, nazy­wa­na jest Różą Mistycz­ną, w swo­ich obja­wie­niach nawią­zy­wa­ła do sym­bo­li­ki trzech róż i trzech mie­czy. Msza Świę­ta. Prze­jazd do hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.

DZIEŃ  15  OŻARÓW
Po wcze­snym śnia­da­niu / lub śnia­da­nie w for­mie suche­go prowiantu/wyjazd w dro­gę powrot­na do kra­ju. Prze­jazd malow­ni­czym odcin­kiem Alp wło­skich i austry­jac­kich, prze­jazd przez Wie­deń i Cze­chy. Po dro­dze moż­li­wość spo­ży­cia gorą­ce­go posił­ku na koszt wła­sny. Powrót do Oża­ro­wa w póź­nych godzi­nach wie­czor­nych.

TERMIN  03–17.09.2017

CENA  3750 zł grupa min. 40 osób  — kurs euro nie wyższy niż 4,50 zł

Cena zawie­ra:
- trans­port auto­ka­rem  (kli­ma­ty­za­cja, video, WC, barek, uchyl­ne sie­dze­nia).
— opła­ty dro­go­we i par­kin­go­we
— zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie dla 2 kie­row­ców
— 14 noc­le­gów, hote­le **/*** kla­sy tury­stycz­nej , poko­je 2, 3 oso­bo­we z łazien­ka­mi / 2 noc­le­gi w Lour­des, 2 noc­le­gi w Fati­mie, 2 noc­le­gi na Costa Bra­va /
— 14 śnia­dań i 13 gorą­cych obia­do­ko­la­cji w hote­lach,
— ubez­pie­cze­nie AXA / NNW 2000 euro, KL 10000 euro, Bagaż 200 euro/
— opie­kę licen­cjo­no­wa­ne­go pilo­ta B.P. Api Tra­vel.
—  opie­kę ducho­wą księ­dza
— opła­ty kli­ma­tycz­ne- poda­tek   VAT
— Tury­stycz­ny fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny

Cena nie zawie­ra:
-Dopła­ty do poko­ju 1 oso­bo­we­go 1200 zł na zapy­ta­nie
-Bile­tów wstę­pu do zwie­dza­nych obiek­tów oraz usług miej­sco­wych prze­wod­ni­ków ok. 150 euro
-Ubez­pie­cze­nia od kosz­tów rezy­gna­cji +2,8%
-Ubez­pie­cze­nia od cho­rób prze­wle­kłych /3 euro za dzień/

UWAGI:
-Napo­je do obia­do­ko­la­cji płat­ne dodat­ko­wo.
-Pro­gram jest ramo­wy, kolej­ność zwie­dza­nia może ulec zmia­nie

LA SALETTE

LOURDES

FATIMA

FATIMA

MONTSERRAT

MONTSERRAT