Msza św. pod prze­wod­nic­twem Ks. Fili­pa Pię­ty i Ks. Krzysz­to­fa Lau­ter  z para­fii Św. Józe­fa. Po Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią św. Kaspra. Następ­nie w dal­szym cią­gu świę­to­wa­li­śmy uro­czy­stość św. Kaspra i uro­dzi­ny Zosi Naściszewskiej.