Spo­tka­nie for­ma­cyj­ne w Gar­wo­li­nie. Kon­fe­ren­cja ks. Paw­ła Woj­dat „Jed­ność z Jezu­sem Ukrzy­żo­wa­nym i Opuszczonym”