Elż­bie­ta Dzie­nis -
W dniach 9 — 10 Stycz­nia 2016 roku odby­ło się spo­tka­nie opłat­ko­we w naszej wspól­no­cie.
W dniu 9 stycz­nia mia­ło miej­sce jed­no­dnio­we sku­pie­nie w godz. od 9.00 do 16.00.
20160109_113343
Tema­tem sku­pie­nia były sło­wa z Pisma Świę­te­go ” cokol­wiek uczy­ni­li­ście jed­ne­mu „z tych bra­ci moich naj­mniej­szych.……”. Jak szu­kać woli Bożej, aby słu­żyć bra­ciom?
Była rów­nież ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odda­wa­li­śmy Jezu­so­wi wszyst­kie nasze pro­ble­my, gdzie nie potra­fi­li­śmy słu­żyć dru­gie­mu czło­wie­ko­wi.
IMG_1692    IMG_1694

Po obie­dzie, kon­fe­ren­cja i też „godzi­na pytań”

20160109_112247
Kon­fe­ren­cja ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go

Na dru­gi dnień 10.stycznia 2016 spo­tka­li­śmy się na opłat­ku.
IMG_1703  IMG_1688

IMG_1697
Były kolę­dy, doświad­cze­nia życia „sło­wem życia”. Mówi­li­śmy rów­nież o pro­ble­mach i kło­po­tach
w naszych wspól­no­tach para­fial­nych. Potem podzie­li­śmy się opłat­kiem, życząc sobie dobra i Bożej opie­ki. Następ­nie cią­gnę­li­śmy kart­ki z nazwi­ska­mi. Co roku bowiem modli­my się za sie­bie na wza­jem. Ta tra­dy­cja bar­dzo nam się podo­ba i daje dużo dobra. Bo cza­sa­mi wycią­gniesz oso­bę, któ­rą mniej lubisz i trze­ba się za nią modlić. Wte­dy Bóg prze­mie­nia nasze ser­ca.
Na zakoń­cze­nie sku­pie­nia Msza Świę­ta z para­fią, jako zjed­no­cze­nie wspól­no­ty z para­fia­na­mi
IMG_0104
Zobacz rów­nież:  Die­ce­zja Bia­ło­stoc­ka