Spo­tka­nie roz­po­czę­ła się msza św. Sło­wo Boże czy­ta­ła Ela Ł, modli­twę wier­nych Tere­ska Ż. Na mszy świę­tej modli­li­śmy się rów­nież w inten­cji księ­dza pro­bosz­cza z racji obcho­dzo­nych wcze­śniej imie­nin.

DSCN1005

Modli­twa Powszech­na 9 sty­czeń 2016

(Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej – do czyt.  Mk 6,34–44)

  1.  Krwi Chry­stu­sa, Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Ojca Przed­wiecz­ne­go — powie­rza­my Two­je­mu wszech­moc­ne­mu Miło­sier­dziu: Ojca św. Fran­cisz­ka, bisku­pów – zwłasz­cza nasze­go nowe­go bisku­pa ordy­na­riu­sza Tade­usza, kapła­nów i cały Lud Boży – Cie­bie pro­si­my…
  2.        Krwi Chry­stu­sa, Wcie­lo­ne­go Sło­wa Boże­go – modli­my się dziś na tej Mszy św. w inten­cji nasze­go Księ­dza Pro­bosz­cza Mie­czy­sła­wa z racji obcho­dzo­nych wcze­śniej imie­nin — o bło­go­sła­wień­stwo Boże i wszel­kie, potrzeb­ne dobro – Cie­bie pro­si­my…
  3.  Krwi Chry­stu­sa, otu­cho umie­ra­ją­cych — pole­ca­my Ci zmar­łych z naszych rodzin, ze wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa jak rów­nież wszyst­kich, któ­rzy zgi­nę­li w róż­nych kata­stro­fach oraz wsku­tek prze­mo­cy – Cie­bie pro­si­my…
  1. Krwi Chry­stu­sa, zdro­ju miło­sier­dzia - powie­rza­my w tej Eucha­ry­stii samych sie­bie, nasze tro­ski i lęki i pro­si­my o taką moc wia­ry, któ­ra nie zwąt­pi, że Ty Panie Jezu jesteś zawsze bli­sko nas we wszyst­kim, co prze­ży­wa­my – Cie­bie pro­si­my…

modli­twa — Ula Piłat

                                                                                 SPOTKANIE W SALCE

Po mszy św. uda­li­śmy się do sali para­fial­nej, aby tam świę­to­wać nasze wspól­no­to­we Boże Naro­dze­nie. Przy dobrej kawie i her­bat­ce oraz sma­ko­wi­tych cia­stach dzie­li­li­śmy się opłat­kiem i rado­śnie śpie­wa­li­śmy kolę­dy. Odczu­wa­li­śmy jed­ność, radość pomię­dzy nami. Ula przy­go­to­wa­ła kon­kurs z nagro­da­mi. Były to pyta­nia z Ewan­ge­lii o Bożym Naro­dze­niu i o życiu i dzia­łal­no­ści św. Kaspra del Bufa­lo oraz aktu­al­no­ści w naszej wspól­no­cie.

DSCN1028a
Życze­nia, życze­nia peł­ne życz­li­wo­ści i w rado­ści

DSCN1025a  DSCN1024  DSCN1021A  DSCN1031

DSCN1012

Pierw­sze miej­sce zaję­ła Bogu­sia, dru­gie Tere­ska, a trze­cie Iren­ka.

Naj­waż­niej­sza jed­nak  była jed­ność współ­uczest­nic­twa, potem znów rado­śnie śpie­wa­li­śmy kolę­dy.

DSCN1018  DSCN1019

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia Basia zapro­po­no­wa­ła podzie­le­nie się doświad­cze­niem, za co chcę dzię­ko­wać Bogu w minio­nym roku.  Nasza Elwi­ra rado­śnie ogło­si­ła, dzię­ku­jąc Bogu, za to, że zosta­ła bab­cią. Basia mówi­ła o bar­dzo trud­nym dla niej cza­sie o wiel­kim bólu jakie­go doświad­czy­ła. Bar­dzo poru­sza­ją­ce było to, że przy­ję­ła ten ból i dzię­ko­wa­ła Bogu. Nasza Mał­go­sia Z. podzie­li­ła się z nami swo­imi dra­ma­tycz­ny­mi, rodzin­ny­mi prze­ży­cia­mi, któ­re odbie­ra w duchu wia­ry i ufno­ści a tak­że w bli­skiej jed­no­ści ze swo­imi dzieć­mi, któ­re ją wspie­ra­ją. Jest to wszyst­ko trud­ne po ludz­ku do przy­ję­cia, ale jest włą­czo­ne w Boży plan, a tak­że uczy nas ina­czej patrzeć na życie, na pro­ble­my swo­je i innych. Otwie­ra nas to wszyst­ko, co przy­cho­dzi nam prze­ży­wać na wiel­kie tajem­ni­ce…

DSCN1014

Wszyst­kie te doświad­cze­nia zbli­ża­ją nas tak­że do sie­bie. Sta­je­my się jed­no­ścią, modląc się nawza­jem za sie­bie i spo­ty­ka­jąc się ze sobą.

 rela­cję ze spo­tka­nia napi­sa­ła Gra­ży­na Siu­da