Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych w dniach 24 – 26.01.2020r. w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.

Sku­pie­nie roz­po­czę­li­śmy od sło­wa wstęp­ne­go, któ­re wygło­sił ks. Bogu­sław na temat:
Po co przy­jeż­dża­my na sku­pie­nie, po co jest dzień sku­pie­nia?

Spe­cy­fi­ka WKC – prak­ty­ka chrze­ści­jań­stwa
mil­cze­nie
Sło­wo Życia

Być z wszyst­ki­mi jed­no, by doświad­czyć nie­ba na zie­mi,

Po co wymia­na doświad­czeń , wspól­ne roz­wa­ża­nie

- chce­my uczyć budo­wać praw­dzi­wa wspól­no­tę
- nie tyl­ko kole­żeń­stwo, przy­jaźń, „praw­dzi­we­go przy­ja­cie­la pozna­je się w bie­dzie”

Sło­wo Życia: „Pójdź­cie za mną, a uczy­nię was ryba­ka­mi ludzi”.

Kon­fe­ren­cja: Twier­dza wewnętrz­na , Tere­sa z Awil­la.

1. Zycie wewnętrz­ne musi wzra­stać!!!!
2. Okre­sy łatwiej­sze prze­pla­ta­ją się z okre­sa­mi trud­niej­szy­mi,
3. Podział na dwa eta­py:
a. Okres aktyw­no­ści ludz­kiej (miesz­ka­nia I – III)
b. Ini­cja­ty­wa Boska (miesz­ka­nia-IV – VII)
wej­ście do twier­dzy – bra­ma do niej jest modli­twa i Sowo Boże.

Odby­ły się rów­nież warsz­ta­ty na temat: Mrów­cza pra­ca we Wspól­no­cie.

Spo­so­by zachę­ca­nia do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

w cza­sie Mszy św. Ks. Bogu­sław powie­dział, min. Sko­ro świa­tłość w ciem­no­ści świe­ci, to czy dobrze jest ufać ciem­no­ści??

Była świa­tłość praw­dzi­wa, któ­ra oświe­ca każ­de­go czło­wie­ka, gdy przy­cho­dzi na świat.

Zakoń­czy­li­śmy wymia­na doświad­czeń i miste­rium jak zapra­szać do wspól­no­ty.

Następ­ne spo­tka­nie za mie­siąc.

Rela­cja  i zdję­cia Elż­bie­ta

link do zdjęć KLIKNIJ TU