ZACZĘŁO SIĘ OD PROŚBY MODERATORA KRAJOWEGO

W związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa i ogra­ni­czo­ną moż­li­wo­ścią uczest­nic­twa w corocz­nym Odpu­ście Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie, Mode­ra­tor Kra­jo­wy ks Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS zasu­ge­ro­wał Wspól­no­cie, aby  w dniu odpu­stu tj 24 maja wysta­wić w Kościo­łach Para­fii Obra­zy Mat­ki Bożej w któ­rej odby­wa się pere­gry­na­cja
                                RADOŚĆ W KANCELARII PARAFIALNEJ

Uda­li­śmy się z sio­strą Roza­lią do Pro­bosz­cza przy para­fii Św. Karo­la aby poroz­ma­wiać na temat Intro­ni­za­cji obra­zu któ­ry przez 2 mie­sią­ce pere­gry­no­wał w naszej para­fii do cza­su kie­dy to zosta­ły wpro­wa­dzo­ne obostrze­nia w związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa (na ten trud­ny dla wszyst­kich czas obraz Mat­ki Bożej był w moim domu i czu­wał nad nami).

Byli­śmy umó­wie­ni na godz. 16.00, i tak jak zawsze uda­li­śmy się naj­pierw do Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Łaska­wej, gdzie trwa­ło wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
Zawie­rzy­li­śmy tę spra­wę Panu Jezu­so­wi i Mat­ce Bożej Łaska­wej Patron­ce Mał­żeń­stwa i Rodzi­ny w oso­bi­stej modli­twie i ado­ra­cji tę spra­wę, z któ­rą szli­śmy do Pro­bosz­cza.
Tu w kan­ce­la­rii spo­tka­ła nas wiel­ka radość, ponie­waż nasz Pro­boszcz Ojciec dr Marek Augu­styn, bez waha­nia po zapo­zna­niu się z powyż­szym tek­stem od Ks. Bogu­sła­wa, tak powia­da; Dobrze zrób­my to tak! Intro­ni­za­cję obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej przy­go­to­wać na Mszę  św. w sobo­tę, a infor­ma­cje: histo­rię obra­zu i jego sym­bo­lo­kę dosta­nie któ­ryś z kapła­nów i powie o tym w homi­lii. W nie­dzie­lę nato­miast modli­twę zawie­rze­nia będzie­my odma­wiać po każ­dej Mszy św. W trak­cie roz­mo­wy z Pro­bosz­czem przy­po­mnia­ło mi się, że mam Lita­nię do Maryi, Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, (pomy­śla­łem, że może Pro­boszcz zade­cy­du­je na recy­to­wa­ną lita­nię pod­czas nabo­żeń­stwa majo­we­go),ale Pro­boszcz powia­da, gdy­by uda­ło się zro­bić nuty — wów­czas moż­na było by śpie­wać zamiast Lita­nii Lore­tań­skiej.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Dobrze w takim razie spró­bu­ję poroz­ma­wiać z naszą orga­nist­ką p. Irmi­ną, może przyj­mie moją pro­po­zy­cję i zechce napi­sać nuty. Już na począt­ku naszej roz­mo­wy z panią Irmi­ną, wie­dzia­łem, że przyj­mie moją pro­po­zy­cję, któ­ra odpo­wia­da mi krót­ko; „pew­nie, że zro­bią, nie ma żad­ne­go pro­ble­mu”, za co jestem bar­dzo wdzięcz­ny p. Irmi­nie.

czy­taj wię­cej na stro­nie wro­cław­skiej KLIKNIJ TU
czy­taj też arty­kuł w NIEDZIELI — KLIKNIJ TU

Litania do Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

        Kyrie, ele­ison. Chry­ste, ele­ison. Kyrie, ele­ison
Chry­ste, usłysz nas.
        Chry­ste, wysłu­chaj nas.
        Ojcze z nie­ba, Boże,   zmi­łuj się nad nami.
        Synu, Odku­pi­cie­lu świa­ta, Boże,   zmi­łuj się nad nami.
        Duchu Świę­ty, Boże,   zmi­łuj się nad nami.
        Świę­ta Trój­co, Jedy­ny Boże,  zmi­łuj się nad nami.
 
        Mary­jo, któ­raś powie­dzia­ła tak Boże­mu pla­no­wi, módl się za nami.
        Mary­jo, wzo­rze poświę­ce­nia życia Bogu,
        Mary­jo, zapro­sze­nie do komu­nii z Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świę­tym,
        Mary­jo, wzo­rze wier­no­ści w naśla­do­wa­niu Chry­stu­sa,
        Mary­jo, ofiar­na aż do cał­ko­wi­te­go odda­nia się Bogu, 
        Mary­jo gło­sie wzy­wa­ją­cy do jed­no­ści pomię­dzy ludź­mi i naro­da­mi
        Mary­jo, wspa­nia­ły owo­cu zba­wie­nia,
        Mary­jo, obli­czu nowe­go czło­wie­ka odku­pio­ne­go przez Krew Chry­stu­sa,
        Mary­jo, któ­ra wzbu­dzasz w wie­rzą­cych modli­twy czu­ło­ści, cier­pie­nia i nadziei,
        Mary­jo, sakra­men­cie życia,
        Mary­jo, posłan­nicz­ko Dobrej Nowi­ny o Kró­le­stwie Bożym,
        Mary­jo, gło­sie tych, któ­rzy nie mają gło­su,
        Mary­jo, Wspo­mo­ży­ciel­ko tych, któ­rzy wal­czą o zacho­wa­nie god­no­ści i o wspól­no­tę z inny­mi,
        Mary­jo, nie­wia­sto wytrwa­ła w ubó­stwie i cier­pie­niu,
        Mary­jo, obroń­czy­ni nie­na­ro­dzo­nych i star­ców,
        Mary­jo, rozu­mie­ją­ca zapo­mnia­nych i opusz­czo­nych,
        Mary­jo, Mat­ko peł­na czu­ło­ści dla malucz­kich, ułom­nych i kalek,
        Mary­jo, obroń­czy­ni sie­rot, wdów i bez­ro­bot­nych,
        Mary­jo, nadzie­jo cho­rych i uza­leż­nio­nych,
        Mary­jo, mocy prze­śla­do­wa­nych i upro­wa­dzo­nych,
        Mary­jo, współ­umie­ra­ją­ca z tor­tu­ro­wa­ny­mi i mor­do­wa­ny­mi,
        Mary­jo, soli­dar­na z bez­bron­ny­mi, odrzu­co­ny­mi, uci­śnio­ny­mi  i wyko­rzy­sty­wa­ny­mi,
        Mary­jo, obli­cze praw­dzi­we­go wyzwo­le­nia kobiet,
        Mary­jo, będą­ca z kobie­ta­mi upo­ko­rzo­ny­mi przez życie,
        Mary­jo, pocie­cho matek zatro­ska­nych, opusz­czo­nych, wyśmia­nych i samot­nych,
        Mary­jo, towa­rzysz­ko słu­żą­cych, opie­ku­nek dzie­ci i osób star­szych,
        Mary­jo, wcie­lo­na w róż­no­rod­no­ści ras ludz­kich,
        Mary­jo, Mat­ko ludzi wszyst­kich kon­ty­nen­tów świa­ta,
        Mary­jo, zna­ku Boże­go obli­cza dla poni­ża­nych,
        Mary­jo, soli­dar­na z pokrzyw­dzo­ny­mi i obra­ża­ny­mi,
        Mary­jo, świad­ku walk i krwa­wej histo­rii naro­dów wyzy­ski­wa­nych,
        Mary­jo, gło­sie kul­tur nisz­czo­nych i zmu­sza­nych do mil­cze­nia,
        Mary­jo, zwia­stun­ko zmar­twych­wsta­nia dla naro­dów świa­ta,
        Mary­jo, Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi,
 
        Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, prze­puść nam Panie.
        Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, wysłu­chaj nas Panie.
        Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, zmi­łuj się nad nami.
 
        Módl­my się
          Mat­ko cier­pie­nia i nadziei, któ­ra nadal pozo­sta­jesz pod drze­wem
          krzy­ża, pozo­stań z nami i u boku tych, któ­rzy cier­pią. 
          Wypra­szaj u swe­go Syna łaski dla Two­ich dzie­ci samot­nych,                             
   o     obna­żo­nych ze wszyst­kie­go, prze­śla­do­wa­nych i cier­pią­cych.     
          Otrzyj nasze łzy i obudź w nas nadzie­ję peł­ni życia i nowe­go świa­ta, 
          któ­ry nadej­dzie. Amen.
 
 
Uło­ży­li; ks. Bar­ry Fischer CPPS i ks. Dario Caal CPPS
Tłu­ma­cze­nie; ks. Woj­ciech Czar­na­to­wicz CPPS
Za zezwo­le­niem władz kościel­nych