Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !
Zwra­cam się szcze­gól­nie do wszyst­kich naszych ani­ma­to­rów WKC na wszyst­kich szcze­blach z proś­bą o przy­po­mnie­nie sobie tej pre­zen­ta­cji, któ­ra mie­li­śmy przed­sta­wio­ną rok temu w Swa­rze­wie pod­czas Zebra­nia Kra­jo­we­go WKC. Nie­któ­rzy z Was nie widzie­li sen­su tej pre­zen­ta­cji. Oka­zu­je się,że dziś sam pre­zy­dent RP musi bro­nić nor­mal­nej rodzi­ny i coraz bar­dziej sze­rzy się LGBT. Rodzi­na jeśli my jej nie obro­ni­my i nie będzie­my wie­dzie­li dla­cze­go Gen­der jest złe może zgi­nąć na rzecz rów­no­ści i związ­ków part­ner­skich. W Sta­tu­tach mamy bro­nić rodzi­ny i życia. To nie jest teo­ria. Sami sobie przy­po­mnij­cie tę pre­zen­ta­cję i poda­ruj­cie innym aby chro­nić mło­dzież i dzie­ci przed demo­ra­li­za­cją. Do roboty…
Pozdra­wiam z modli­twa i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

»Dyktatura gender«