Do pre­zbi­te­rium mogli wejść tyl­ko mode­ra­to­rzy WKC i ks. Pro­win­cjał rów­nież na Ape­lu Jasno­gór­skim. Pod­czas czu­wa­nia  ogra­ni­cze­nie  do usta­lo­nych poszcze­gól­nych dele­ga­cji: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa (CPPS), Rada Kra­jo­wa WKC, dele­ga­cje z Pod­re­gio­nu: Czę­sto­chow­skie­go, Swa­rzew­skie­go, Oża­row­skie­go, Zamoj­skie­go, Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­tor­ki Krwi Chrystusa 

Czuwaniem na Jasnej Górze zapraszamy do uczestnictwa duchowego
od 21.00 12.12.2020 do 13.12.2020 godz. 04.00

 

 

Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów – transmisja na żywo, ON-LINE, 

Plan  nocnego czuwania  na  Jasnej  Górze WKC 12/13 grudnia  2020r.
-  ramy  czasowe

Temat: Wszystko postawiłem na Maryję” Kard. Stefan Wyszyński

Od  19.30 – do 20,20 —  spo­tka­nie  pod­re­gio­nów —  pró­ba  gene­ral­na pro­gra­mu ( w  poszcze­gól­nych  podregionach ).

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

»Biuro Prasowe Jasna Góra — Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa«

21:00 — Apel Jasnogórski —  prowadzi  ks.  Bogusław  Witkowski ‚CPPS

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

»Biu­ro Pra­so­we Jasna Góra — Czu­wa­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa«

21.30 – 21.45 – powitanie —  Rada  Krajowa +  krótka  modlitwa  do  Ducha Świętego.

21.45 – 22.15 – Konferencja —  siostra Gabriela Janikula ASC

na nagra­niu tyl­ko frag­ment , zobacz wię­cej — tekst KLIKNIJ TU

22.15 – 23.05 – program Podregion Swarzewski – temat: Lata więzienne Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przygotowanie do Ślubów Jasnogórskich.

            Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  1,                świadectwo

Świa­dec­two

23.05 – 23.55 — program– Siostry Misjonarki temat: Maryja  Przewodniczką życia
kardynała Stefana Wyszyńskiego.
                  Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  2,                świadectwo

24.00 – 1.30 – Eucha­ry­stia – prze­wod­ni­czy ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

- Homilia  Ks. Sebastian CPPS
ks. Sebastian Pięta, homilia (17:59)

 W czasie Eucharystii zawierzono Wspólnotę Maryi  Pani Jasnogórskiej

ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS — Pro­win­cjał Polski

- Poświęcenie opłatków

1.30 – 2.15- program Podregion  Częstochowski – temat: TotusTus Jana Pawła II.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  3,                świadectwo

Świa­dec­two

Świa­dec­two

Świa­dec­two

 

2.15 – 3.00- program Podregion Ożarowski – temat: Maryja  w życiu
Św. Kaspra del Bufalo.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  4,                świadectwo

3.00 – 3.45- program Podregion Zamojski– temat: Maryja  w życiu WKC.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  5,                świadectwo

3.45 – 3.55 – zakończenie  czuwania i  rozesłanie – w tym: życzenia  świąteczne,
podziękowanie  za  przygotowanie  i  prezentację programów  przez  podregiony, błogosławieństwo.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Link do zdjęć od ks. Danie­la, Cze­si, Tere­ski, Mary­si, Kasi, Basi »KLIKNIJ TU«