Zdję­cia z tego co się dzie­je na budo­wie Sank­tu­arium. Mon­to­wa­li­śmy żalu­zje na wie­ży , aby oszczę­dzić nisz­cze­nie jej , bru­dze­nie wnę­trza wie­ży i scho­dów przez pta­ki oraz złe warun­ki atmos­fe­rycz­ne.  Żalu­zje prze­wi­dzia­ne są na napęd elek­trycz­ny. W momen­cie kie­dy będą włą­czo­ne dzwo­ny auto­ma­tycz­nie się pod­nio­są, a po zakoń­cze­niu dzwo­nie­nia ponow­nie się opuszczą.
Pozdra­wiam w Krwi Baran­ka ks. Bogu­sław CPPS

This sli­de­show requ­ires JavaScript.