Niedziela  Miłosierdzia  Bożego
11 kwietnia  2021
- ustanowiona w 2000 roku przez św. Jana Pawła II.

Święto Miłosierdzia

Pra­gnę, aby pierw­sza nie­dzie­la po Wiel­ka­no­cy była Świę­tem Miło­sier­dzia.”(Dz. 299).
sło­wa Pana Jezu­sa do Sio­stry Faustyny

To pra­gnie­nie po raz pierw­szy wypo­wie­dział Pan Jezus w Płoc­ku w 1931 r. „Świę­to to wyszło z wnętrz­no­ści miło­sier­dzia moje­go i jest zatwier­dzo­ne w głę­bo­ko­ściach zmi­ło­wań moich. Wszel­ka dusza wie­rzą­ca i ufa­ją­ca miło­sier­dziu moje­mu — dostą­pi go”.

Aby sko­rzy­stać z tych wiel­kich darów, trze­ba wypeł­nić warun­ki nabo­żeń­stwa do Miło­sier­dzia Boże­go, tzn.: pokła­dać ufność w Panu Bogu, peł­nić uczyn­ki miło­sier­dzia, być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej i przy­stą­pić do Komu­nii św. „Nie znaj­dzie żad­na dusza uspo­ko­je­nia — powie­dział Pan Jezus — dopó­ki się nie zwró­ci z ufno­ścią do miło­sier­dzia mojego…”

W dniu tym otwar­te są wnętrz­no­ści miło­sier­dzia Mego, wyle­wam całe morze łask na dusze, któ­re się zbli­żą do źró­dła miło­sier­dzia Moje­go. Któ­ra dusza przy­stą­pi do spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej, dostą­pi zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar. W dniu tym otwar­te są wszyst­kie upu­sty Boże, przez któ­re pły­ną łaski (Dz. 699).

                                                      Opra­co­wa­ła  Tere­sa  Świderska