Homi­lia: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS — Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza jest w Koście­le nazy­wa­na nie­dzie­lą
powo­ła­nio­wą, ale nie tyl­ko w sen­sie do życia kon­se­kro­wa­ne­go, zakon­ne­go, ale też powo­ła­nia w szer­szym zna­cze­niu. Pierw­sze powo­ła­nie jest do bycia czło­wie­kiem …