Kiedy:
23 Lipiec 2016@18:46 – 28 Lipiec 2016@13:00
2016-07-23T18:46:00+02:00
2016-07-28T13:00:00+02:00
Temat reko­lek­cji:
            „Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni,
albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią”
(Mt 5,7) 
j

W pro­gra­mie reko­lek­cji:

codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma świę­te­go,

   ado­ra­cja i modli­twa, doświad­cze­nie wspól­no­ty,
   modli­twa o uzdro­wie­nie, kon­fe­ren­cje.
        
            W ramach tema­tu reko­lek­cji     
 
        przyj­rzy­my się uczyn­kom miło­sier­dzia
               wzglę­dem duszy i cia­ła.
Reko­lek­cje popro­wa­dzi: Ks. Andrzej Szy­mań­ski, CPPS
Ter­min reko­lek­cji: 23.07–28.07.2016
Roz­po­czę­cie: 23.07, godz. 18.00,
 
Zakoń­cze­nie: 28.07, godz. 9.00
  Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Józe­fa w Swa­rze­wie
 
ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a, Pocz­ta: 84–100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)