Kiedy:
11 Lipiec 2016@18:00 – 16 Lipiec 2016@13:00
2016-07-11T18:00:00+02:00
2016-07-16T13:00:00+02:00
Temat reko­lek­cji:
 
„Chry­stus wię­zią życia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go”
 n
W pro­gra­mie reko­lek­cji: 
  
codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma świę­te­go, ado­ra­cja
 i modli­twa, doświad­cze­nie wspól­no­ty,
modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje
Tema­ty kon­fe­ren­cji:
Mał­żeń­stwo, Rodzi­na
Wier­ność przy­się­dze mał­żeń­skiej
Kon­flik­ty i ich roz­wią­zy­wa­nie
Modli­twa w rodzi­nie
Miło­sier­dzie w rodzi­nie
Reko­lek­cje popro­wa­dzi: Ks. Andrzej Szy­mań­ski, CPPS
Ter­min reko­lek­cji: 11.07–16.07.2016
Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Józe­fa w Swa­rze­wie
ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a, Pocz­ta: 84–100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)