Kiedy:
2 Sierpień 2016@17:00 – 7 Sierpień 2016@13:30
2016-08-02T17:00:00+02:00
2016-08-07T13:30:00+02:00

- 02–07.08. 2016 r.

Pozdra­wiam w Chry­stu­sie !

Już teraz zapra­szam Was do uczest­nic­twa w waka­cyj­nych reko­lek­cjach dla rodzin w Swa­rze­wie. Ter­min reko­lek­cji: 2–7.08.2016 r.  

zdjecia z tel. 4 047Reko­lek­cje Rodzin

wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą

Swa­rze­wo 02–07.08. 2016 r.

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS i Rodzi­ny ze Wspól­no­ty Sychar,

Porad­nic­twa Rodzin­ne­go, Wspól­no­ty Czy­sto­ści Ser­ca,Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go  z Gdy­ni, Ruchu Foko­la­ri.

TEMAT REKOLEKCJI: KRĘGOSŁUP MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Sło­wo Życia: „Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich».”(Mt 18,19–20)

Gdzie: Swa­rze­wo,  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

Ter­min zgło­szeń: do 29.07.2016 z przed­pła­tą 1/2 kwo­ty. od oso­by

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: 58 674 14 29;lub e-mail:swarzewo@odkupieni.pl lub

 bogusław@odkupieni.pl; 694451259

Ofia­ra: za pobyt od oso­by, w tym wyży­wie­nie dzie­ci pro­szę o kon­takt z fur­tą Domu Misyj­ne­go tel. 58 674 14 29;

W tym roku tema­ty będą doty­czyć krę­go­słu­pa rodzi­ny. O tym będą nasze kon­fe­ren­cje. Co jest fun­da­men­tem trzy­ma­ją­cym mał­żeń­stwo na róż­nych pozio­mach? Powin­ni­śmy  pogłę­biać min:


– Sakra­ment Mał­żeń­stwa

-Krę­go­słup rodzi­ny: Zasa­dy moral­ne w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, war­to­ści, obec­ność Boga

-Czy czło­wiek to tyl­ko stro­na fizycz­na i psy­chicz­na?

-Prze­ka­zy­wa­nie wia­ry w rodzi­nie i rola Kościo­ła.

-Rola Modli­twy przed mał­żeń­stwem i w mał­żeń­stwie i rodzi­nie.

-Krę­go­słup to mał­żeń­stwo męż­czy­zny i kobie­ty połą­czo­nych miło­ścią na wzór Trój­cy św.

– Przy­jaźń mał­żeń­ska a wspól­na dro­ga do Pana Boga

-Dla­cze­go mał­żeń­stwa się źle mają? (J. Puli­kow­ski)

-Dla­cze­go nie wol­no łamać krę­go­słu­pa mał­żeń­stwa i rodziny?(skutki takie­go dzia­ła­nia)

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz. jak też i nad morzem w Swa­rze­wie. Do pro­wa­dze­nie tych reko­lek­cji zapra­szam jak Pań­stwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzin­nym.

Uwa­gi Orga­ni­za­cyj­ne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców i tak­że  pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić. 

-czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15 

-16.30–18.00  w dniu warsz­ta­tów np. kosme­tycz­nych. 

-19.30 – 22.00

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi . Szcze­gó­ło­wy plan reko­lek­cji uka­że się w odpo­wied­nim cza­sie .

Pozdra­wiam w imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Józe­fa w Swa­rze­wie z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem.

  1. Bogu­sław cpps

Kon­to: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny. Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

PKO BP SA Wej­he­ro­wo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopi­skiem „ofia­ra na  Reko­lek­cje dla rodzin” www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com