TEMATY  FORMACYJNE  na rok 2019/20 — z pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go.

Przed­sta­wie­nie i zatwier­dze­nie tema­tów for­ma­cyj­nych WKC na rok 2019/20
Temat głów­ny: POKORA BRAMĄ WSZYSTKICH CNÓT.

 1. Wrze­sień — Umoc­nie­ni łaską Bożą pra­cu­je­my nad sobą w wiel­kiej cier­pli­wo­ści i poko­rze. Wła­sna nie­do­sko­na­łość, czy­jaś nie­do­sko­na­łość).
 2. Paź­dzier­nik — Mary­ja pokor­na słu­żeb­ni­ca pań­ska.
 3. Listo­pad – Jakie doświad­cze­nia wzmac­nia­ją we mnie cno­tę poko­ry.
  ( W doświad­cze­niu do Boga, do ludzi i sie­bie).
 4.  Gru­dzień — Poko­ra — uni­że­nie Boga w tajem­ni­cy Boże­go Naro­dze­nia.
  „Sło­wo sta­ło się  cia­łem i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami”.
 5. Sty­czeń — Ser­cem pokor­nym i skru­szo­nym Ty Boże nie gar­dzisz.
 6. Luty — Od fał­szy­wej skrom­no­ści do poko­ry dro­ga ucznia Chry­stu­sa.
 7. Marzec — Poko­ra w sym­bo­li­ce Wiel­kie­go Postu.
 8. Kwie­cień — Pokor­na miłość Boga pro­wa­dzi do zmar­twych­wsta­nia.
 9. Maj — Posłu­szeń­stwo Świę­te­go Józe­fa ozna­ką poko­ry.
 10. Czer­wiec — Uczyń ser­ca nasze według ser­ca Twe­go Panie.Zeszyt For­ma­cyj­ny nr 5/18 na rok 2019 / 2020 (tema­ty, świa­dec­twa)