Nada­nie Imie­nia Św. Rafa­ła Archa­nio­ła Kapli­cy w Hospi­cjum w Białymstoku.

W dniu 18 wrze­śnia 2019 roku zosta­ło nada­ne imię Św. Rafa­ła Archa­nio­ła, kapli­cy w Hospi­cjum Białymstoku.

Uro­czy­sto­ści prze­wod­ni­czył, Jego Eks­ce­len­cja Ks. Arcy­bi­skup Tade­usz Wojda.

Po odczy­ta­niu dekre­tu nada­ją­ce­go Imię Świę­te­go Rafa­ła Archa­nio­ła, kapli­cy hospi­cyj­nej, zosta­ła odpra­wio­na Msza Świę­ta z udzia­łem ks. pro­bosz­cza para­fii Mat­ki Bożej Fatim­skiej, na tere­nie któ­rej znaj­du­je się Hospicjum.

Ks. Arcy­bi­skup w wygło­szo­nej homi­lii mówił, min. o war­to­ści ludz­kie­go cier­pie­nia, oraz o tru­dzie opie­ki nad cho­ry­mi prze­by­wa­ją­cy­mi w hospi­cjum. Dzię­ko­wał wszyst­kim tym, któ­rzy opie­ku­ją się cho­ry­mi, poświę­ca­ją­cy­mi swój czas jako wolontariusze.

Na zakoń­cze­nie Mszy Św. Dyrek­tor Hospi­cjum, dr. Tade­usz Borow­ski, podzię­ko­wał ks. Arcy­bi­sku­po­wi, za przy­ję­cie zapro­sze­nia i odpra­wie­nie mszy św. i za sło­wa otuchy.

Ks. Marek Czech, kape­lan hospi­cjum, rów­nież podzię­ko­wał ks. Arcy­bi­sku­po­wi za nada­nie imie­nia kapli­cy hospi­cyj­nej, Św. Rafa­ła Archa­nio­ła, jako że jest on patro­nem, leka­rzy i wszyst­kich, któ­rzy trosz­czą się o cho­rych, a tak­że podró­żu­ją­cych i tych któ­rzy poszu­ku­ją męża, czy żony.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Potem była wspól­na Aga­pa, na któ­rą zapro­sze­nie, przy­jął rów­nież ks. Arcybiskup.

Wszy­scy dzię­ko­wa­li­śmy za nada­nie imie­nia, naszej kaplicy.

A więc, od dnia 18 wrze­śnia 2019 roku, nasza kapli­ca jest pw. Świę­te­go Rafa­ła Archa­nio­ła, Bogu niech będą dzięki.

wię­cej zdjęć …

Elż­bie­ta