Kyrie, ele­ison. Chry­ste, ele­ison. Kyrie, ele­ison
        Chry­ste, usłysz nas.
        Chry­ste, wysłu­chaj nas.
        Ojcze z nie­ba, Boże,  zmi­łuj się nad nami.
        Synu, Odku­pi­cie­lu świa­ta, Boże, zmi­łuj się nad nami.
        Duchu Świę­ty, Boże,  zmi­łuj się nad nami.
        Świę­ta Trój­co, Jedy­ny Boże,  zmi­łuj się nad nami.
Świę­ta Mary­jo, któ­raś powie­dzia­ła tak Boże­mu pla­no­wi, módl się za nami.
        Mary­jo, wzo­rze poświę­ce­nia życia Bogu,
        Mary­jo, zapro­sze­nie do komu­nii z Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świę­tym,
        Mary­jo, wzo­rze wier­no­ści w naśla­do­wa­niu Chry­stu­sa,
        Mary­jo, ofiar­na aż do cał­ko­wi­te­go odda­nia się Bogu, 
Mary­jo gło­sie wzy­wa­ją­cy do jed­no­ści pomię­dzy ludź­mi i naro­da­mi
        Mary­jo, wspa­nia­ły owo­cu zba­wie­nia,
        Mary­jo, obli­czu nowe­go czło­wie­ka odku­pio­ne­go przez Krew Chry­stu­sa,
        Mary­jo, któ­ra wzbu­dzasz w wie­rzą­cych modli­twy czu­ło­ści, cier­pie­nia i nadziei,
        Mary­jo, sakra­men­cie życia,
        Mary­jo, posłan­nicz­ko Dobrej Nowi­ny o Kró­le­stwie Bożym,
        Mary­jo, gło­sie tych, któ­rzy nie mają gło­su,
        Mary­jo, Wspo­mo­ży­ciel­ko tych, któ­rzy wal­czą o zacho­wa­nie god­no­ści i o wspól­no­tę z inny­mi,
        Mary­jo, nie­wia­sto wytrwa­ła w ubó­stwie i cier­pie­niu,
        Mary­jo, obroń­czy­ni nie­na­ro­dzo­nych i star­ców,
        Mary­jo, rozu­mie­ją­ca zapo­mnia­nych i opusz­czo­nych,
        Mary­jo, Mat­ko peł­na czu­ło­ści dla malucz­kich, ułom­nych i kalek,
        Mary­jo, obroń­czy­ni sie­rot, wdów i bez­ro­bot­nych,
        Mary­jo, nadzie­jo cho­rych i uza­leż­nio­nych,
        Mary­jo, mocy prze­śla­do­wa­nych i upro­wa­dzo­nych,
        Mary­jo, współ­umie­ra­ją­ca z tor­tu­ro­wa­ny­mi i mor­do­wa­ny­mi,
        Mary­jo, soli­dar­na z bez­bron­ny­mi, odrzu­co­ny­mi, uci­śnio­ny­mi i wyko­rzy­sty­wa­ny­mi,
        Mary­jo, obli­cze praw­dzi­we­go wyzwo­le­nia kobiet,
        Mary­jo, będą­ca z kobie­ta­mi upo­ko­rzo­ny­mi przez życie,
        Mary­jo, pocie­cho matek zatro­ska­nych, opusz­czo­nych, wyśmia­nych i samot­nych, 
 Mary­jo, towa­rzysz­ko słu­żą­cych, opie­ku­nek dzie­ci i osób star­szych,
 Mary­jo, wcie­lo­na w róż­no­rod­no­ści ras ludz­kich,
Mary­jo, Mat­ko ludzi wszyst­kich kon­ty­nen­tów świa­ta,
Mary­jo, zna­ku Boże­go obli­cza dla poni­ża­nych,
Mary­jo, soli­dar­na z pokrzyw­dzo­ny­mi i obra­ża­ny­mi,
Mary­jo, świad­ku walk i krwa­wej histo­rii naro­dów wyzy­ski­wa­nych,
Mary­jo, gło­sie kul­tur nisz­czo­nych i zmu­sza­nych do mil­cze­nia,

Mary­jo, zwia­stun­ko zmar­twych­wsta­nia dla naro­dów świa­ta,

Mary­jo, Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi,
        Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, prze­puść nam Panie.
        Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, wysłu­chaj nas Panie.
        Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, zmi­łuj się nad nami.
 
        Módl­my się:
          Mat­ko cier­pie­nia i nadziei, któ­ra nadal pozo­sta­jesz pod drze­wem
          krzy­ża, pozo­stań z nami i u boku tych, któ­rzy cier­pią. 
          Wypra­szaj u swe­go Syna łaski dla Two­ich dzie­ci samot­nych,                             
         obna­żo­nych ze wszyst­kie­go, prze­śla­do­wa­nych i cier­pią­cych.     
          Otrzyj nasze łzy i obudź w nas nadzie­ję peł­ni życia i nowe­go świa­ta, 
          któ­ry nadej­dzie. Amen.
 
Ułożyli; ks. Barry Fischer CPPS i ks. Dario Caal CPPS
Tłumaczenie; ks. Wojciech Czarnatowicz CPPS
Za zezwoleniem władz kościelnych