Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa trwało z 9 na 10 grudnia na Jasnej Górze.

Modlitwa przebiegała pod hasłem: „Maryja wzorem życia w historii Polski i świata”.

nagra­nie z Biu­ra Pra­so­we­go Jasna Góra

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa jest Ruchem obej­mu­ją­cym oso­by świec­kie, któ­re uczest­ni­czą w cha­ry­zma­cie i dzia­ła­niu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i wspie­ra­ją ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa życie Kościo­ła lokal­ne­go. Anga­żu­ją się głów­nie we wła­snym śro­do­wi­sku; w swo­jej rodzi­nie, szko­le, wspól­no­cie, pra­cy i w każ­dym miej­scu, do któ­re­go pro­wa­dzą ich codzien­ne kon­tak­ty życio­we. Głów­nym zada­niem Ruchu jest for­ma­cja ducho­wa jego człon­ków, któ­ra powin­na wpły­wać na oto­cze­nie, przede wszyst­kim w rodzi­nie, ale rów­nież w miej­scu pra­cy, para­fii.

Już od 26 lat w grud­niu gro­ma­dzi­my się tutaj z całej Pol­ski jako Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa i jako misjo­na­rze odpo­wie­dzial­ni za ten Ruch. Chce­my przez Mary­ję podzię­ko­wać Bogu – mówi ks. Bogu­sław Wit­kow­ski, misjo­narz Krwi Chry­stu­sa, odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce – Łączą nas takie czte­ry istot­ne tema­ty zwią­za­ne z: 300. rocz­ni­cą Koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, potem mamy 140. rocz­ni­cę obja­wień Mat­ki Bożej w Gie­trz­wał­dzie, 100-lecie odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści i 100-lecie obja­wień Mat­ki Bożej w Fati­mie”.

Modli­twę roz­po­czął Apel Jasno­gór­ski, któ­ry popro­wa­dził ks. Bogu­sław Wit­kow­ski. O pół­no­cy Mszy św. prze­wod­ni­czył bp Andrzej Przy­byl­ski, biskup pomoc­ni­czy arch. czę­sto­chow­skiej. W pro­gra­mie czu­wa­nia zna­la­zły się tak­że: pro­gram słow­no-muzycz­ny mło­dzie­ży w odnie­sie­niu do Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa i kon­fe­ren­cje.

Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa jest Sto­wa­rzy­sze­niem Życia Apo­stol­skie­go. Zosta­ło zało­żo­ne przez św. Kaspra del Bufa­lo w 1815 roku w Pań­stwie Rzym­skim. Jego celem było odno­wie­nie ducho­wień­stwa i świec­kich, poprzez gło­sze­nie misji ludo­wych i reko­lek­cji. Ks. Fran­ci­szek Alber­ti­ni zain­spi­ro­wał św. Kaspra do sze­rze­nia nabo­żeń­stwa i ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa.

Od pra­wie 30 lat reali­zo­wa­na jest w Pol­sce misja i cha­ry­zmat Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa poprzez pro­wa­dze­nie reko­lek­cji i dni sku­pie­nia, pomoc cha­ry­ta­tyw­ną, pra­cę para­fial­ną, posłu­gę uza­leż­nio­nym, ewan­ge­li­za­cję, pie­sze piel­grzym­ki, misje para­fial­ne oraz for­ma­cję ducho­wą dla świec­kich, szcze­gól­nie w ramach ruchu Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC).

Na świe­cie jest nas ponad 500. Nato­miast w Pol­sce od ’83 roku tak napraw­dę zaczę­li­śmy funk­cjo­no­wać, w ’89 roku zosta­li­śmy zatwier­dze­ni przez pań­stwo. Mamy pięć domów, pro­wa­dzi­my hospi­cjum, mamy przede wszyst­kim domy reko­lek­cyj­ne – opo­wia­da ks. Bogu­sław Wit­kow­ski – Nie ma nas dużo, ok. 30 misjo­na­rzy razem z brać­mi, ale jest licz­na gru­pa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, i jeste­śmy też jesz­cze licz­niej­si jako Rodzi­na Krwi Chry­stu­sa, są sio­stry ado­ra­tor­ki, są sio­stry misjo­nar­ki, i one też mają oso­by świec­kie, gdzie dzie­lą się swo­im cha­ry­zma­tem”.

Sta­ni­sław Tomoń Za: wwww.jasnagora.com

5–11 grud­nia 2017 Biule­tyn Tygo­dnio­wy CiZ 49/2017 (458)