Ogólnopolskie Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa
Rozważanie Jasna Góra 09.12.2017 r.

Maryja wzorem życia w historii Polski i świata”.

»>nagra­nie z Biu­ra Pra­so­we­go Jasna Góra«<

 Maryjo !

Św. Kasper Zało­ży­ciel Misjo­na­rzy krwi Chry­stu­sa napisał:

Czy może wystar­czyć jakaś wizy­ta u Jej Obra­zu, jakieś modli­twy, jakieś bła­ga­nia? Ach nie, potrze­ba ofia­ry Ser­ca oczysz­czo­ne­go przez zasłu­gi Dro­go­cen­nej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa. Mary­ja pra­gnie, byśmy byli czy­ści jak śnieg, śnież­no­bia­li jak Gołę­bi­ca (…) moc­ni w cno­tach (…)czu­li w miło­ści do Boga (…)”. ( św. Kasper del Bufa­lo, 948. Sp. III, n. 308, 213–214)

Mary­jo nasza Kró­lo­wo, Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z całej Pol­ski gro­ma­dzi się na noc­nym czu­wa­niu w Two­im Sank­tu­arium, aby kon­tem­plo­wać prze­sła­nie pły­ną­ce z Jasnej Góry. To tutaj zwy­cię­ża­ła wia­ra O. Kor­dec­kie­go, to tutaj pry­mas tysiąc­le­cia kar­dy­nał Wyszyń­ski i św. Jan Paweł II uczy­li się wia­ry od Cie­bie, tutaj gło­szo­ne były ślu­by Jasno­gór­skie i tu „bije ser­ce naro­du w ser­cu Matki”.

Oprócz prze­sła­nia Jasno­gór­skie­go będzie­my roz­wa­żać Two­je pra­gnie­nia z przesłania
w Gie­trz­wał­dzie. Tam zwra­ca­łaś uwa­gę na rodzi­nę i przy­po­mi­na­łaś, aby modlić się wspól­nie modli­twą różań­co­wą, choć­by jed­ną tajem­ni­cą różańca.

Nie może­my Mary­jo zapo­mnieć tak­że o Two­im prze­sła­niu z Fati­my gdzie wzy­wa­łaś do modli­twy, nawró­ce­nia od grze­chu i zawie­rze­nia Two­je­mu Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu samych sie­bie, innych ludzi, całych naro­dów i świata.

Będzie­my tak­że na tym czu­wa­niu roz­wa­żać dar wol­no­ści Ojczy­zny, zbli­ża­ją­ce się 100- lecie odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. Prze­cież Ty jesteś naszą Kró­lo­wą, Ty doko­ny­wa­łaś cudów odzy­ska­nia wol­no­ści zewnętrz­nej i wewnętrznej.

Mary­jo, przy­po­mi­naj nam tę praw­dę, że tak jak czło­wiek w peł­ni nie jest czło­wie­kiem bez wymia­ru ducho­we­go, czy­li bez Boga, tak Pol­ska nie jest sobą bez wia­ry i korze­ni chrze­ści­jań­skich, czy­li bez Boga, Krzy­ża i Ewan­ge­lii. Karol Baliń­ski będąc na emi­gra­cji w 1856 r. pisał: „Bo tyl­ko pod tym prze­naj­święt­szym zna­kiem (Cho­rą­gwi Krzy­ża) Pol­ska jest Pol­ską i Polak Polakiem” .

Mary­jo Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi. Potrze­bu­je­my Cie­bie jako wzo­ru wia­ry dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, aby przyj­mo­wać do kie­li­cha naszych serc wino życia róż­nych zda­rzeń, by ten kie­lich naszej codzien­no­ści pod­no­sić przez wia­rę razem z kie­li­chem Eucha­ry­stii. Psal­mi­sta mówi: „Pod­nio­sę kie­lich zba­wie­nia i wezwę imie­nia Pana”. Trze­ba mówić dzi­siej­sze­mu świa­tu, że cier­pie­nie ma sens, że pro­wa­dzi do rado­ści Zmar­twych­wsta­nia. Jeśli ciem­ność — nasz krzyż — będzie przy­ję­ta z wia­rą i uko­cha­na, sta­nie się świa­tło­ścią. Ty jesteś tego przy­kła­dem, jak rów­nież wzo­rem przy­ję­cia wia­ry przez Sło­wo, modli­twę, poko­rę w Naza­re­cie, na Gol­go­cie pod Krzy­żem i w Wieczerniku.

Mat­ko Sło­wa naucz nas żyć według słów Two­je­go Syna, słów, któ­re stwa­rza­ją nas na nowo, odna­wia­ją, oży­wia­ją, prze­mie­nia­ją, nawra­ca­ją, umac­nia­ją, dają świa­tło w ciem­no­ści i dają nadzie­ję. „Kto słów moich słu­cha i je wypeł­nia ten mnie miłu­je i do nie­go przyj­dzie­my i miesz­ka­nie u nie­go uczy­ni­my”. „Kto słów moich słu­cha i je wypeł­nia ten budu­je na ska­le”. Taki naród, wspól­no­ta, Kościół będzie moc­ny i nie podzie­li się, bo budu­je swo­je ist­nie­nie na Sło­wie Obja­wio­nym. Bóg mocą sło­wa stwa­rzał nie­bo i zie­mię (Por. Rdz 1,1). Bóg mocą sło­wa nadal stwa­rza nowe­go czło­wie­ka i nową zie­mię, lecz potrzeb­na jest nasza wiara!

Mat­ko zagu­bio­nych, poszu­ku­ją­cych i ate­istów, Twój Syn prze­lał Krew za wszyst­kich i dla wszyst­kich pra­gnie zba­wie­nia. Przy­no­si­my Ci dziś w ser­cach tych wszyst­kich, któ­rzy nie otrzy­ma­li Łaski wia­ry od swych rodzin, od śro­do­wi­ska w któ­rym żyją, a może i od nas, któ­rzy nie­raz zapo­mi­na­li­śmy o naszym powo­ła­niu pro­roc­kim pły­ną­cym z Chrztu świę­te­go. Przy­pro­wa­dza­my w ser­cu więź­niów, bez­dom­nych, uza­leż­nio­nych, cho­rych w szpi­ta­lach, tych do któ­rych docie­ra­my z naszą misją. Przy­pro­wa­dza­my Tobie tak­że pysz­nych, któ­rzy myślą, że nie potrze­bu­ją Boga, bo mogą decy­do­wać o począt­ku, czy koń­cu życia ludz­kie­go. Mary­jo, przy­cią­gnij ich do świa­tła wia­ry, do jej bogac­twa, do praw­dzi­we­go czło­wie­czeń­stwa, bo praw­dzi­wie jeste­śmy ludź­mi tyl­ko wte­dy, jeśli wie­rzy­my w Boga. Św.Teresa Bene­dyk­ta od Krzy­ża (Edy­ta Ste­in) powie­dzia­ła: „Kto szu­ka praw­dy, ten żyje prze­waż­nie w bli­sko­ści badań rozu­mo­wych; jeśli mu rze­czy­wi­ście cho­dzi o praw­dę (a nie o pro­ste gro­ma­dze­nie wia­do­mo­ści), wte­dy zapew­ne jest bli­żej — niż sobie uświa­da­mia — Boga, któ­ry jest Praw­dą, a przez to samo tak­że bli­żej wła­sne­go wnę­trza” (E. Ste­in, Wie­dza Krzyża).

            Mat­ko zagu­bio­nych i cier­pią­cych, pro­si­my Cię sło­wa­mi Roma­na Brand­sta­et­te­ra z wier­sza pt. Madon­na ateistów:

Czu­waj nad tymi,
Któ­rzy nie wierzą
W Two­je­go Syna.
Pra­gnij im pomóc.
Są Two­imi dziećmi.
Jak wszyscy.
Cho­ciaż nic o tym
Nie wiedzą.
Módl się.

Módl się
Za tych,
Któ­rzy się nie modlą.
„(…)Niech Twój Syn najukochańszy.
wypeł­ni ich
Swo­ją treścią.

Natchnie ich
Swo­ją wiecznością.
Roz­pa­li ich
Swo­ją męką.
(…)
Bła­ga Cię o to
Two­ja Matka.
Bła­ga Cię o to
Madon­na ateistów”.

            Mary­jo, niech Twój Syn Jezus, któ­ry obec­ny jest rów­nież w ludziach potrze­bu­ją­cych zba­wie­nia i pomo­cy, nauczy nas dostrze­gać woła­nie Jego Krwi w ranach świa­ta. Niech Krew Chry­stu­sa będzie dla nas wszyst­kich uzdro­wie­niem, życiem i siłą, niech oczy­ści nasze ser­ca i uczy­ni je bar­dziej ofiarnymi.

(…) Prze­ni­kaj nas Two­im Duchem Gor­li­wo­ści w tro­sce o zba­wie­nie ludzi żyją­cych wokół nas, oświeć rozum Two­ją Praw­dą i umoc­nij wolę życia według Chry­stu­so­wej Ewan­ge­lii. Spo­tę­guj tak­że naszą miłość, aby­śmy naj­pierw ewan­ge­li­zo­wa­li przez swo­ją obec­ność i posta­wę życio­wą, a potem rów­nież sło­wa­mi świad­czy­li o Bogu i Tobie.

Amen[1].

  1. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chrystusa

 

 

[1] Por. Modli­twa za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa, Za zgo­dą Pro­win­cja­ła Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, 13.11.2017.