Błogosławiona Krew Jezusowa !


Rado­sne­go ocze­ki­wa­nia i goto­wo­ści

na przy­ję­cie Boże­go Syna do swe­go życia,

mocy Ducha Świę­te­go, któ­ry pomo­że nam

uwiel­biać Boga i zasie­wać ziar­no poko­ju

wśród wszyst­kich naszych bli­skich,

a w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia

Gwiaz­da Poko­ju dro­gę wska­że.

Zapo­mnij­my o uprze­dze­niach,

otwórz­my pudła słod­kich marzeń.

Nie­chaj Anioł­ki z Panem Bogiem,

jak Trzej Kró­lo­wie z dary swy­mi,

sta­ną cicho za Waszym pro­giem,

by speł­nić to, co dotąd było sna­mi.

Cie­płem otul­my naszych bli­skich

i uśmiech­nij­my się do sie­bie.

Świąt magia nie­chaj zjed­na wszyst­kich,

niech w domach będzie Wam jak w nie­bie…

Życze­nia od całej Wspól­no­ty z Kędzie­rzy­na- Koź­la

gru­dzień 2017 rok