Błogosławiona Krew Jezusowa !


Rado­sne­go ocze­ki­wa­nia i gotowości

na przy­ję­cie Boże­go Syna do swe­go życia,

mocy Ducha Świę­te­go, któ­ry pomo­że nam

uwiel­biać Boga i zasie­wać ziar­no pokoju

wśród wszyst­kich naszych bliskich,

a w Wigi­lię Boże­go Narodzenia

Gwiaz­da Poko­ju dro­gę wskaże.

Zapo­mnij­my o uprzedzeniach,

otwórz­my pudła słod­kich marzeń.

Nie­chaj Anioł­ki z Panem Bogiem,

jak Trzej Kró­lo­wie z dary swymi,

sta­ną cicho za Waszym progiem,

by speł­nić to, co dotąd było snami.

Cie­płem otul­my naszych bliskich

i uśmiech­nij­my się do siebie.

Świąt magia nie­chaj zjed­na wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie…

Życze­nia od całej Wspól­no­ty z Kędzie­rzy­na- Koźla

gru­dzień 2017 rok