Życze­nia na Nowy Rok z Gwa­te­ma­li od ks. Damia­na Siwic­kie­go CPPS, któ­ry obec­nie prze­by­wa na misji u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Semi­na­rium Świę­te­go Kaspra w Gwa­te­ma­li.