I sesja

Roz­po­czę­cie Zebra­nia pie­śnią do Ducha Świę­te­go „O Stwo­rzy­cie­lu Duchu …”, po uprzed­niej Jutrz­ni i śnia­da­niu

DSCN1706

Przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków Zebra­nia i spraw­dze­nie listy obec­no­ści

IMG_20160505_112646

Wybór pro­to­ku­lan­ta — Doro­ta Jarosz­kie­wicz
Wybór skró­ta­to­rów — Elż­bie­ta Dzie­nis i Tade­usz Kulis

DSCN1852  DSCN1721

Przed­sta­wie­nie pla­nu zebra­nia, spraw wnie­sio­nych na egen­dę, zgło­sze­nie spraw do omó­wie­nia. Reali­za­cja wnio­sków z Zebra­nia 2015

DSCN1728

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści fnan­so­wej z ostat­nie­go roku — ani­ma­tor kra­jo­wy. Pre­zen­ta­cja z zeszy­tu for­ma­cyj­ne­go. Temat for­ma­cyj­ny 2026/17

DSCN1730Prze­rwa

DSCN1737 DSCN1734 DSCN1742 DSCN1736

II sesja

 • Pra­ce nad Regu­la­mi­nem WKC
  1) krót­ka pre­zen­ta­cja pro­po­zy­cji zmian w Regu­la­mi­nie

DSCN1746

2) pra­ca w gru­pach — zapo­zna­nie się z tre­ścią pro­po­zy­cji zmian w Regu­la­mi­nie

DSCN1756 DSCN1758 DSCN1761 DSCN1762

III sesja

Pra­ce nad Regu­la­mi­nem­Wy­jazd do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa:

 • Ado­ra­cja
 • Eucha­ry­stiaDSCN1784
 • Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa
  DSCN1793
  DSCN1791 DSCN1792
 • Rekre­cja — ogni­sko gril na tere­nie sank­tu­arium
  DSCN1810
  DSCN1797 DSCN1808 DSCN1818
  DSCN1828

 • DSCN1826 DSCN1832

Pią­tek:
Eucha­ry­stia
DSCN1840
Śnia­da­nie
DSCN1708V sesja

 • Pra­ca nad Regu­la­mi­nem
 • Spra­wy wnie­sio­ne przez uczest­ni­ków w trak­cie Zebra­nia

Dys­ku­sja nad aktu­al­ną sytu­acją WKC
DSCN1849
DSCN1848 DSCN1851
DSCN1752
VI sesja
Wybór komi­sji regu­la­mi­no­wej
— Dys­ku­sja nad aktu­al­ną sytu­acją WKC
— Zakoń­cze­nie Zebra­nia — „Te Deum”