22.05.2016 r.

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Plan Odpu­stu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi

9,30  Dro­ga Krwi Chry­stu­sa

10,15 – Występ chóru Jasnogórskiego Pueri Claromontani pod dyrekcją Jarosława Jasiury

11,00   Uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go WKC  homi­lia ks. A. Szy­mań­skie­go cpps , śpiew chór Pueri Cla­ro­mon­ta­ni

12,30 – 13,30  poczę­stu­nek przy stra­ga­nach i czas dla wspól­no­ty

13,00 Film „Marze­nie Trwa”

13,30  —  Pro­gram arty­stycz­ny: pro­gram poetyc­ki Edward Prze­bie­racz, ewan­ge­li­za­cja przez świa­dec­twa , oraz kon­cert zespo­łu dzie­cię­ce­go „Mała Armia Jezu­sa”

15,00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we i bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­rzem Krwi Chry­stu­sa- zakoń­cze­nie Odpu­stu.

odpust2016

Pro­gram arty­stycz­ny 22.05.2016 r.(szczegóły)

13.00 Film „Marze­nie Trwa” krót­kie przed­sta­wie­nie i poka­za­nie fragmentu(Ks. Damian CPPS)

13.10  Czas dla Wydaw­nic­twa Pomoc (Ks. Damian CPPS)

13.20 Wystą­pie­nie Rady Kra­jo­wej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

  1. 30 Pro­gram poetyc­ki: Mary­ja – Chrzest Pol­ski – Miło­sier­dzie – Krew Chry­stu­sa Poezja  poety, pisa­rza i dzien­ni­ka­rza Edwar­da Prze­bie­ra­cza z Lubliń­ca[1](Ks. Bogu­sław CPPS)

13.50 Świa­dec­twa życia Sło­wem Bożym człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chrystusa(Każdy Pod­re­gion przy­go­to­wu­je jed­no świa­dec­two i je wygła­sza przez swo­je­go przed­sta­wi­cie­la maxi­mum 5 min. (Ks. Bogu­sław CPPS )

14.10 Kon­cert zespo­łu na cześć Maryi z oka­zji Odpu­stu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi ( Tomasz Miko­łaj­czyk)

14.50 Przy­go­to­wa­nie do nabo­żeń­stwa majo­we­go

15.00 Nabo­żeń­stwo majo­we i bło­go­sła­wień­stwo ogól­ne Reli­kwia­rzem Krwi Chrystusa(Ks. Daniel CPPS)

[1] Edward Józef Prze­bie­racz (ur. 18 mar­ca 1962 w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej) – pol­ski poeta, pisarz, dzien­ni­karz, wydaw­ca, zwią­za­ny z pra­są katolicką.W 1991 r. ukoń­czył Stu­dium Filo­zo­ficz­no-Teo­lo­gicz­ne Księ­ży Jezu­itów w Kra­ko­wie, a w 1996 Wydział Teo­lo­gicz­ny Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go.Pra­co­wał jako kate­che­ta w szko­le pod­sta­wo­wej i śred­niej. W latach 1992–2009 wydaw­ca i redak­tor mie­sięcz­ni­ka zadań umy­sło­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży Łami­głó­wek Reli­gij­ny[1]. Dyrek­tor Wydaw­nic­twa św. Macie­ja Apo­sto­ła, od 2009 r. Publi­ko­wał tek­sty na tema­ty reli­gij­ne w Nowi­nach Gli­wic­kich oraz w Gwar­ku wyda­wa­nym w Tar­now­skich Górach. W kato­lic­kim radio Puls FM pro­wa­dził kącik poetyc­ki dla począt­ku­ją­cych twórców.Opracował kil­ka­dzie­siąt alma­na­chów m.in. poezji reli­gij­nej debiu­tan­tów Ad maio­rem Dei glo­riam (1995 i 1996), Dedy­ka­cje (2001), Ojcu Świę­te­mu (2003), Żegna­my Ojca Świę­te­go (2005), Żegna­my Jana od bie­dron­ki (2006), Moja Mat­ka Mary­ja (2009), In Memo­riam (2010), Kra­jo­braz stwo­rze­nia (2010), (2011). Opra­co­wał też Mini–słownik bio­gra­ficz­ny pol­skich współ­cze­snych poetów reli­gij­nych (t. I 1994, t. II 1998, t. III 2002, t. IV 2010)[2]. Redak­tor wie­lu ksią­żek, m.in. anty­ma­gicz­nej Gdy czar­ny kot prze­bie­gnie dro­gę (2009) czy Koniec świa­ta 2012 (2010).Lau­re­at kil­ku­dzie­się­ciu ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów poetyc­kich, m.in: O Pier­ścień Kin­gi (Nowa Sól 1992), O laur Kle­men­sa Janic­kie­go (Poznań 1995), im. Hali­ny Poświa­tow­skiej (Czę­sto­cho­wa 1995), Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Poetyc­ki Rze­ki – Brze­gi – Mosty (Zgo­rze­lec 1998), Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Poetyc­ki O Herb Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia (Ludwin 2001) ;Ogól­no­pol­ski kon­kurs poetyc­ki mie­sięcz­ni­ka kul­tu­ral­ne­go Ex libris 43; (Kon­stan­ty­nów Łódz­ki 2012) Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Jed­ne­go Wier­sza O kała­marz meta­for (Socha­czew 2012)