Ogól­no­pol­skie noc­ne czu­wa­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa 8/9 grud­nia 2018 roku

Na noc­ne czu­wa­nie WKC na Jasną Górę w więk­szość z nas wyje­cha­ło już od same­go rana auto­ka­ra­mi lub pocią­ga­mi. Ten dzień,  to wyjąt­ko­wy ter­min, bo aku­rat w 210 rocz­ni­ca powsta­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, zało­żo­na w Rzy­mie przez św. Kaspra del Bufa­lo i Świę­to Maryi Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia więc  godzi­nę łaski prze­ży­wa­li­śmy w podró­ży.
U stóp Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej roz­wa­ża­li­śmy temat: „Mary­ja Oblu­bie­ni­cą Ducha Świę­te­go z pod tema­ta­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez Radę Kra­jo­wą WKC i poszcze­gól­ne Pod­re­gio­ny WKC oraz mło­dzież. Wcze­śniej ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS-jako mode­ra­tor kra­jo­wy WKC popro­wa­dził roz­wa­ża­nie ape­lo­we, ks. Damian Siwic­ki CPPS wygło­sił kon­fe­ren­cje, Eucha­ry­stii prze­wod­ni­czył ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz – pro­win­cjał CPPS,  homi­lię wygło­sił  ks. dk. sta­ły, prof. Wal­de­mar Roz­yn­kow­ski, a w kon­ce­le­brze wzię­li udział Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa.


Apel Jasnogórski
apelowe rozważanie prowadzi
ks. Bogusław Witkowski CPPS — Moderator Krajowy WKC

  

Czu­wa­nie popro­wa­dzi­ła Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa wraz z Misjo­na­rza­mi Krwi Chry­stu­sa i zapro­szo­ny­mi gość­mi.
Prze­wo­dzi­ła Rada Kra­jo­wa na cze­le z Mode­ra­to­rem Kra­jo­wym

W czu­wa­niu wzię­ła udział Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z całej Pol­ski i jej sym­pa­ty­cy, s. Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa i s. Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa.

Pro­gram: PODREGION ZAMOJSKI
Temat: Mary­ja  Oblu­bie­ni­cą  Ducha  Świę­te­go w  cza­sie  zwia­sto­wa­nia.
Róża­niec – cz. Rado­sna,   tajem­ni­ca  1,     +   świa­dec­two

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Pro­gram: PODREGION CZĘSTOCHOWSKI
Temat: „Mary­ja  Oblu­bie­ni­cą  Ducha  Świę­te­go w  cza­sie  publicz­nej  dzia­łal­no­ści    Pana  Jezu­sa”.
Róża­niec – Tajem­ni­ce Świa­tła ,   tajem­ni­ca  2,    +  świa­dec­two

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

EUCHARYSTIA  – prze­wod­ni­czy ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz — pro­win­cjał CPPS,
Homi­lia  Ks. dia­kon sta­ły  prof.  – Wal­de­mar  Roz­yn­kow­ski

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

- Poświę­ce­nie opłat­ków i »>zawie­rze­nie WKC Maryi Pani Jasno­gór­skiej«<

Pro­gram: PODREGION SWARZEWSKI
Temat:Mary­ja  Oblu­bie­ni­cą   Ducha  Świę­te­go w  cza­sie  Dro­gi  Krzy­żo­wej i  pod  Krzy­żem”.
Róża­niec – cz. Bole­sna,   tajem­ni­ca  4 lub 5,+ świa­dec­two

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

PROGRAM MŁODZIEŻY – Temat: „Mary­ja  Oblu­bie­ni­cą  Ducha Świę­te­go w  cza­sie Wie­czer­ni­ka”.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Pro­gram: PODREGION OŻAROWSKI
Temat: „Mary­ja  obec­na w życiu  i   misji Kościo­ła”.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Zakoń­cze­nie  czu­wa­nia i  roze­sła­nie – w tym: życze­nia  świą­tecz­ne,  podzię­ko­wa­nie  za  przy­go­to­wa­nie  i  pre­zen­ta­cję pro­gra­mów  przez  pod­re­gio­ny,  bło­go­sła­wień­stwo, proś­ba  o  god­ne  wycho­dze­nie   z  Kapli­cy.

Na zakoń­cze­nie zasło­nię­cie Cudow­ne­go Obra­zu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzię­ku­je­my Maryi i Trój­cy Świę­tej i sobie nawza­jem za udział każ­dej oso­by, dobrą atmos­fe­rę, świa­dec­twa i cały cudow­nie przy­go­to­wa­ny pro­gram.  B.B.

Roz­da­wa­nie pobło­go­sła­wio­nych opłat­ków

link do zdjęć udo­stęp­nił: Czar­ny Kot
link do zdjęć udo­stęp­nił: Andrzej z Lubi­na
link do zdjęć udo­stęp­nił: Adam Etmań­ski