Noc­ne czu­wa­nie, jak co roku na Jasnej Górze: 8/9 grud­nia 2018.
Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych i nie­chęt­nych — Przy­jeż­dżaj­cie!  Zapra­sza­my!
Cze­ka­my, aby wspól­nie prze­żyć ten wyjąt­ko­wy czas.

Wer­sje: z tema­ta­mi i bez tema­tów. Moż­na pobrać „Czy­tel­nia” »>„Mate­ria­ły do pobra­nia”: