Zawie­rze­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Mat­ce Bożej

Mary­jo, nasza uko­cha­na Mat­ko!   Sta­je­my Two­jej obec­no­ści, z ser­ca­mi prze­peł­nio­ny­mi wdzięcz­no­ścią za Two­ją nad nami opie­kę. Ty, jako naj­lep­sza Mat­ka uczysz nas jak być odda­nym Bogu, słu­chać i wypeł­niać Jego Sło­wo.  Pra­gnie­my razem z Tobą być ucznia­mi Two­je­go Syna

Kró­lo­wo nasza i Pani! Dzi­siaj pra­gnie­my przez Cie­bie poświę­cić się na nowo Bogu. Pra­gnie­my zło­żyć Ci w darze nasze ser­ca, a wraz z nimi szcze­re chę­ci i pra­gnie­nie słu­że­nia Two­je­mu Syno­wi w innych ludziach. Nasze życie oso­bi­ste i wspól­no­to­we, nasze dzia­ła­nie indy­wi­du­al­ne i gru­po­we niech będą wyra­zem naszej miło­ści do Boga i do Cie­bie Maryjo!

Mary­jo, Wspo­mo­ży­ciel­ko nasza! Wyproś nam u Boga zapał apo­stol­ski, aby­śmy darów Bożych nigdy nie zatrzy­my­wa­li tyl­ko dla sie­bie, lecz umie­li się nimi dzie­lić z inny­mi. Jest tak wie­lu spra­gnio­nych i potrze­bu­ją­cych wokół nas. Jest tak wie­le do zro­bie­nia, aby Jezus zakró­lo­wał w naszym życiu i w tym świe­cie. Wie­rzy­my wraz z całym Kościo­łem Świę­tym, że Krew Two­je­go Syna Mary­jo jest moc­niej­sza niż wszel­kie zło! Otwórz nasze oczy i uszy, uwraż­li­wiaj ser­ca na „woła­nie krwi”, oczysz­czaj nasze inten­cje, odświe­żaj nasze myśle­nie o gło­sze­niu Ewan­ge­lii. Uzdol­nij nas do modli­twy uwiel­bie­nia za wiel­kie dzie­ła Boga w naszym życiu i w świe­cie, aby­śmy tak, jak Ty, patrząc na cuda codzien­no­ści, doko­nu­ją­ce się wokół nas, śpie­wa­li za Tobą: „Wiel­bi dusza moja Pana i radu­je się duch mój, w Bogu, Zbaw­cy moim”.

Pro­si­my Cię: Wsta­wiaj się za nami, Pan­no Maryjo!

Wszy­scy: — Wsta­wiaj się za nami, Pan­no Maryjo!

Kró­lo­wo Pol­ski – módl się za nami

Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi- módl się za nami