MIMO WSZYSTKO DZIAŁO SIĘ DOBRO — tegoroczne hasło KDM

XII Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych (w realu), któ­re odby­ły się w dniach 20–23 sierp­nia 2020 r. w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.

Tema­tem dni to sło­wa św. Kaspra del Bufa­lo: „Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro”. Chce­my razem z nim spo­glą­dać na nie­spo­koj­ny świat ocza­mi wia­ry i ufno­ści.  Uczy­li­śmy się, jak zoba­czyć dobro i odkry­wać pięk­no wśród tru­dów codzien­no­ści.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Link do zdjęć KLIKNIJ TU

 

W programie:

 • Kra­kow­ski Teatr Biblij­ny — wystą­pi ze spek­ta­klem p.t. „JONASZ” — opo­wieść o czło­wie­ku, któ­ry pró­bo­wał prze­chy­trzyć PanaBoga.
 • kon­cert MWM, czy­li Mini­stranc­ka Wytwór­nia Muzycz­na. „Kato styl życia” i inne hity z mini­stranc­kiej zakry­stii. Rapo­wy prze­kaz wia­ry i służ­by Bogu przy ołta­rzu w koście­le.
 • JE abp. Wacław Depo — Arcy­bi­skup Czę­sto­chow­ski
 • ks. Michał Kraw­czyk — Dusz­pa­sterz Aka­de­mic­ki, dyrek­to­rem SNE w Czę­sto­cho­wie
 • s. Tatia­na Stu­den­to­va ASC,
 • ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS,
 • i inni goście.
 • ponad­to:,
 • tań­ce,
 • kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia w gru­pach
 • modli­twa, Msza św., Ado­ra­cja
 • moż­li­wość roz­mo­wy z Misjo­na­rza­mi i Sio­stra­mi Zakon­ny­mi

Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać Żywe­go i Kocha­ją­ce­go Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wia­rę.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zapra­sza­my do zgła­sza­nia się na Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych.

Infor­ma­cję o przy­ję­ciu na spo­tka­nie dosta­nie­cie w e‑mailu potwier­dza­ją­cym. Warun­kiem uczest­nic­twa w KDM będzie speł­nie­nie wymo­gów okre­ślo­nych przez mini­ster­stwo zdro­wia, o któ­rych będzie­cie mogli prze­czy­tać na naszej stro­nie.

W poczu­ciu tro­ski o bez­pie­czeń­stwo Wasze i innych osób jako jeden z gadże­tów na tego­rocz­ne Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych przy­go­to­wa­li­śmy dla uczest­ni­ków masecz­ki ze św. Kasprem i tema­tem spo­tka­nia.

Ministrancka Wytwórnia Muzyczna

Plakat Spotkania Młodych

Kilka stop kaletek z poprzednich dni młodych:

Zobacz wszyst­kie zdję­cia

 

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Fil­my pole­ca­my tym, któ­rzy są pierw­szy raz na naszej stro­nie.

Poni­żej parę slaj­dów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂