W para­fii pod wezwa­niem św. Karo­la Boro­me­usza we Wro­cła­wiu od stycz­nia pere­gry­no­wał obraz Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. Jako rodzi­na Krwi Chry­stu­sa przy­go­to­wy­wa­li­śmy się ducho­wo do tego spe­cjal­ne­go cza­su. Roz­po­czę­cie pere­gry­na­cji  poprze­dzi­ła 9-dnio­wa nowen­na do Krwi Chry­stu­sa w któ­rej pro­si­li­śmy aby ten czas był dla człon­ków Wspól­no­ty i całej para­fii cza­sem otwar­cia naszych serc  na peł­nie­nie Woli Bożej przez modli­twę i wsłu­chi­wa­nie się w natchnie­nia jakie Mary­ja ma wzglę­dem naszej wspól­no­ty, naszej para­fii, kapła­nów, naszych rodzin i bli­skich.

Pra­gnę­li­śmy jak naj­le­piej wyko­rzy­stać czas obec­no­ści Maryi  w naszych domach, w naszych rodzi­nach.
Na stro­nie inter­ne­to­wej www.wkcwroclawska.blogspot.com oraz na pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­wym zachę­ca­li­śmy aby otwo­rzyć domy dla naszej Mamy, ugo­ścić ją ser­decz­no­ścią, miło­ścią i modli­twą w gro­nie  rodzi­ny, bli­skich zna­jo­mych, sąsia­dów, aby jak naj­wię­cej osób mogło doświad­czyć obec­no­ści i opie­ki naszej Mamy.
Zachę­ca­li­śmy aby w ciszy wła­sne­go domu zawie­rzyć Maryi i Jezu­so­wi  rodzi­nę, powie­dzieć o rado­ściach i tro­skach, dzię­ko­wać i pro­sić, mówić o wszyst­kim co mamy w ser­cu.

Już na począt­ku pere­gry­na­cji Mary­ja zasko­czy­ła nas kon­kre­ta­mi. Pod­czas uro­czy­stej mszy kon­ce­le­bro­wa­nej przez o.o Fran­cisz­ka­nów homi­lię gło­sił ks. Ryszard Hal­wa z Fun­da­cji SOS Obro­ny Poczę­te­go Życia.                                                 Zbież­ność pere­gry­na­cji, naszych nowen­no­wych próśb aby poznać ocze­ki­wa­nia Maryi i słów w homi­lii o ochro­nie życia poczę­te­go oraz dzięk­czy­nie­nie za rodzi­nę w 25 lecie mał­żeń­stwa, przy­ję­li­śmy jako naj­waż­niej­sze wska­zów­ki któ­re udzie­li­ła nam Mat­ka Boża.

W pierw­szej kolej­no­ści obraz przyj­mo­wa­li człon­ko­wie Wspól­no­ty, następ­nie para­fia­nie spo­za wspól­no­ty.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Dla tych osób, któ­re zechcia­ły przy­jąć Mat­kę Bożą i Jezu­sa  człon­ko­wie Wspól­no­ty przy­no­si­li obraz modląc się wraz z domow­ni­ka­mi  pro­sząc aby Mary­ja bło­go­sła­wi­ła wraz z Jezu­sem domow­ni­kom i wszyst­kim któ­rzy nawie­dzą ich dom. Na zakoń­cze­nie odma­wia­na była modli­twa zawie­rze­nia rodzi­ny Maryi

Kie­dy zano­si­li­śmy obraz do rodzin z para­fii, byli­śmy przyj­mo­wa­ni z wiel­ką ser­decz­no­ścią, nie raz toczy­ły się dłu­gie roz­mo­wy. Domow­ni­cy opo­wia­da­li o swo­im życiu, o swo­ich doświad­cze­niach, o pro­ble­mach, dawa­li pięk­ne świa­dec­twa.
Mat­ka Boża wraz z Jezu­sem praw­dzi­wie otwie­ra­ła ser­ca.

Czy­taj wię­cej: KLIKNIJ TU