Od 1 lip­ca obraz Mat­ki Bożej i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi pere­gry­nu­je w Bar­to­szy­cach.

Wysta­wie­nie obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Para­fii Św. Jana Chrzci­cie­la w Bar­to­szy­cach dnia 12.07.2020 r.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Zobacz wię­cej: »na stro­nie swa­rzew­skiej«